Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Главен експерт „Защита при бедствия и безопасност на движението“ в отдел „Контрол и сигурност“

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

от провеждането на конкурса за длъжността

 

 

за длъжността: главен експерт Защита при бедствия и безопасност на движението

административно звено: Отдел Контрол и сигурност“ в Община Ловеч

 

  На основание чл. 44, ал. 1 от НПКПМДС и Протокол № 3/17.11.2021 г. конкурсната комисия назначена със заповеди № З-1957/28.10.2021 г. и З-2026/02.11.2021 г. на кмета на Община Ловеч

 

 

РЕШИ:

 

1. Определя окончателните резултати от провеждането на конкурса за длъжността главен експерт “Защита при бедствия и безопасност на движението”, отдел „Контрол и сигурност“ в Община Ловеч, както следва:

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия на кандидата

Резултат от теста

Коефициент за теста /чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС/

Резултат  от интер вюто

Коефициент за теста /чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС/

Окончателен резултат

1.

Катя Валериева Кунева

20

3

170

5

910

 

 

2. Класира успешно издържалия конкурса кандидат, както следва:

 

№ по ред

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

1.

Катя Валериева Кунева

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:       /п/

                                                                                            /ДАНИЕЛ КОЛЕВ/

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

17.11.2021 г.

 

РЕЗУЛТАТИ

от проведения тест и  допуснатите  кандидати до интервю

 

за длъжността: Главен експерт Защита при бедствия и безопасност на движението

административно звено: Отдел Контрол и сигурност“ в Община Ловеч

 

На основание чл. 37, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/ и Протокол № 2 от 17.11.2021 г. на конкурсната комисия назначена със заповеди № З-1957/28.10.2021 г. и З-2026/02.11.2021 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на постигнатите резултати от проведения тест с кандидатите допуснати до конкурс, конкурсната комисия обявява:

 

1. Резултати от проведения тест

 

№ по ред

 

Име, презиме и фамилия

Брой верни отговори

Брой точки

1.

Катя Валериева Кунева

20

20

3.

Борислава Александрова Христова

10

10

4.

Пламен Лалев Герганов

10

10

 

 

2. Допуска до интервю следните кандидати:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Катя Валериева Кунева

 

 

3. Не допуска до интервю следните кандидати:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Борислава Александрова Христова

2.

Пламен Лалев Герганов

 

 

 Интервюто с успешно издържалия теста кандидат ще се проведе на 17.11.2021 г. от 14.00 часа в стая 216, Общинска администрация, ет. 2

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:     /п/     

                                                   /Даниел Колев/

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч


 

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

за длъжността: Главен експерт "Защита при бедствия и безопасност на движението",

административно звено: Отдел "Контрол и сигурност" в Община Ловеч

 

На основание чл. 21 и чл. 22 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/ и Протокол № 1 от 02.11.2021  г. на конкурсната комисия назначена със заповеди № З-1957/28.10.2021 г. и З-2026/02.11.2021 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия

 

1. Допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

 

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

 

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Катя Валериева Кунева с вх. № КР6-1/20.10.2021 г.

 

Да

 

Да

Лицето притежава диплома за завършено висше образование степен „Бакалавър“ по специалност „Защита на националната сигурност“ и има 2 години професионален опит. Завършената от кандидатката степен на образование и професионален опит отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно КДА.

Снежана Тодорова Стойчева с вх. № КР6-2/25.10.2021 г.

Да

Да

Лицето притежава диплома за завършено висше образование степен „Бакалавър“ по специалност „Маркетинг и мениджмънт“ и има 2 години професионален опит. Завършената от кандидатката степен на образование и професионален опит отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно КДА.

Борислава Александрова Христова с вх. № КР6-3/27.10.2021 г.

Да

Да

Лицето притежава диплома за завършено висше образование степен „Магистър“ по специалност „Спектрохимичен анализ“ и има 2 години професионален опит. Завършената от кандидатката степен на образование и професионален опит отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно КДА.

Пламен Лалев Герганов с вх. № КР6-4/29.10.2021 г.

Да

Да

Лицето притежава диплома за завършено висше образование степен „Бакалавър“ по специалност „Индустриален мениджмънт“ и има 2 години професионален опит. Завършената от кандидата степен на образование и професионален опит отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно КДА.

 

Допуснатите  кандидати следва да се явят за решаване на тест на 17.11.2021 г. от 10.00 часа в стая 216, Общинска администрация – гр. Ловеч, ет. 2.

Резултатите от проведения тест ще бъдат обявени в 13.30 часа на 17.11.2021 г. на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.

При постигане на резултат от теста над минималния, кандидатите трябва да се явят на интервю на 17.11.2021 г. от 14.00 часа в стая 216, Общинска администрация  - гр. Ловеч, ет. 2.

 

2. Недопуснати до конкурса кандидати:

Няма.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

   НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:   /п/            

                                                            /Даниел Колев/

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главен експерт „Защита при бедствия и безопасност на движението“

 

На основание заповед № З - 1779/15.10.2021 год. на кмета на Община Ловеч и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Главен експерт „Защита при бедствия и безопасност на движението“ в  отдел „Контрол и сигурност“ при Община Ловеч

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

 • Степен на образование: бакалавър
 • Професионален опит: 2 години или
 • Ранг: ІV младши

2. Област на дейност: 

Дейности по защита на населението при бедствия и аварии в изпълнение на общинския план за защита при бедствия. Провеждане на превантивна работа по недопускане на бедствени и аварийни ситуации. Дейности по набиране, организация на работа и поддържане в готовност на доброволните формирования за защита при бедствия и аварии. Организация и безопасност на движението на територията на общината. Взаимодействие с единната спасителна система.

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

 • Да отговаря на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

4. Допълнителни изисквания:

 • Професионална област: не се изисква
 • Професионално направление: не се изисква
 • Компютърна грамотност: работа в мрежова среда под MS Windows, добро владеене на продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word), свободно ползване на интернет.
 • Свидетелство за управление на МПС категория „В“
 • Да познава нормативните документи в областта на държавната  администрация;

5. Размер на основна месечна заплата за длъжността - 940 лв.

6. Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест;
 • Интервю.

7. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:

7.1. Заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС с приложени към него:

7.1.1. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС  за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по образец);

7.1.2. Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

7.1.3.Копие от документи, които удостоверяват продължителността на  професионалния опит;

7.1.4. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;

8. Документите се подават в стая № 211 или 212 на Общинска администрацияЛовеч, ул.”Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в срок от 10 дни от датата на публикуване на обявлението в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт за търсене на работа jobs.bg, на сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg и обявяване на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация.

            Начална дата на приемане на документи 20.10.2021 г.

            Крайна дата на приемане на документи 29.10.2021 г.

9. Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

10. При подаване на документите на кандидатите, служителите, които са определени да приемат документите уведомяват кандидатите за пречките за назначаване , посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и им предоставят копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

11. Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати и други съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.