Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт, в отдел „Стратегическо планиране и програмиране“, дирекция „Проекти, програми и инвестиции“ в Община Ловеч

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 

от провеждането на конкурса за длъжността

Главен юрисконсулт, отдел „Стратегическо планиране и програмиране“, дирекция “Проекти, програми и инвестиции” в Община Ловеч

 

На основание чл. 44, ал. 1 от НПКПМДС и Протокол № 3/26.06.2020 г. конкурсната комисия назначена със заповед № З-866/10.06.2020 г. на кмета на Община Ловеч  

 

РЕШИ:

 

1. Определя окончателните резултати от провеждането на конкурса за длъжността главен юрисконсулт, отдел СПП, дирекция ППИ в Община Ловеч, както следва:

 

№ по ред

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

 

Резул-тат от теста

Коефициент за теста

/чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС/

 

Резул-

тат  от интер-

вюто

Коефициент за теста

/чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС/

 

Окончате-

лен резултат

1.

Весела Янева Кръстева

20

3

174

5

930

 

2. Класира успешно издържалата конкурса кандидатка, както следва:

 

№ по ред

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

1.

Весела Янева Кръстева

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:       /п/

                                                                                         /Инж. Цветан Георгиев/

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

26.06.2020 г.

 

РЕЗУЛТАТИ

от проведения тест и  допуснатите  кандидати до интервю

 

за длъжността: Главен юрисконсулт

административно звено: отдел Стратегическо планиране и програмиране Дирекция Административно-правно и информационно обслужване“ в Община Ловеч

 

На основание чл. 37, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/ и Протокол № 2 от 26.06.2020  г. на конкурсната комисия назначена със заповед № З-866/10.06.2020 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на постигнатите резултати от проведения тест с кандидатите допуснати до конкурс, конкурсната комисия обявява:

 

1. Резултати от проведения тест

 

№ по ред

 

Име, презиме и фамилия

Брой верни отговори

Брой точки

1.

Весела Янева Кръстева

20

20

 

 

2. Допуска до интервю следната кандидатка:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Весела Янева Кръстева

 

 

 

Интервюто с успешно издържалата теста кандидатка ще се проведе на 26.06.2020 г. от 13.30 часа в кабинета на г-н Цветан Георгиев, зам.-кмет на Община Ловеч, стая 208.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:           /п/

                                                   /Инж. Цветан Георгиев/

        

 


 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

 

за длъжността: Главен юрисконсулт

административно звено: отдел "Стратегическо планиране и проектиране", дирекция "Проекти програми и инвестиции" в Община Ловеч

 

На основание чл. 21 и чл. 22 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/ и Протокол № 1 от 12.06.2020  г. на конкурсната комисия назначена със заповед № З-866/10.06.2020 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия

 

1. Допуска до конкурс следните кандидат

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

 

 

 

 

Удостоверяват ли представените документи съответствие на

кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

 

 

 

 

Весела Янева Кръстева

вх. № КР2-1/05.06.2020 г.

 

Да

 

Да

Лицето притежава диплома за завършено висше образование степен „Магистър“ по специалност „Право“ и има 4 години професионален опит. Завършената от кандидатката степен на образование и професионален опит отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно КДА.

 

Допуснатата  кандидатка следва да се яви за решаване на тест на 26.06.2020 г. от 10.00 часа в кабинета на зам.-кмета на Община Ловеч, г-н Цветан Георгиев стая 208 в сградата на общината.

Резултатите от проведения тест ще бъдат обявени в 13.30 часа на 26.06.2020 г. на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.

При постигане на резултат от теста над минималния, кандидатката трябва да се яви на интервю на 26.06.2020 г. от 13.30 часа в кабинета на г-н Цветан Георгиев, заместник-кмет  на Община Ловеч, в сградата на Община Ловеч, стая 208.

 

2. Недопуснат до конкурса кандидат: няма.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:               

                                                            /Инж. Цветан Георгиев/

 

 


 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Протокол № 1 от 12.06.2020 г. на конкурсната комисия за провеждане на конкурс за гл. юрисконсулт, отдел СПП, дирекция ППИ в Община Ловеч е приета

 

Система

за определяне на резултатите от теста при провеждане на

конкурс за длъжността гл. юрисконсулт, в отдел „Стратегическо планиране и програмиране в  дирекция „Проекти, програми и инвестиции“ в Община Ловеч

Тестът се състои от три различни варианти с въпроси, всеки от които е с един възможен верен отговор. Въпросите са свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на съответната длъжност. След обявяване началото на провеждането на теста кандидатът изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява пред комисията. Върху листите с теста е поставен печата на Община Ловеч.

Брой на въпросите: всеки вариант от теста съдържа 20 въпроса.

Оценяване на въпросите: всеки въпрос има само един верен отговор и носи една точка.

Максимален резултат: 20 точки

Минимален резултат при който теста се счита за издържан: 14 точки т.е. 70% верни отговори.

Време за решаване на теста: 40 минути

Коефициент с който се умножава резултата от теста: 3

След изтичане на определеното време за решаване на теста, формулярите се събират независимо от това дали кандидатът е отговорил на всички въпроси или не.

След решаването на теста кандидатът го поставя в голям плик, а в малък плик  запечатва попълнен формуляр с името си. Отварянето на малкия плик става след като тестът се оцени от комисията, за да се отбележи резултатът срещу името на кандидата.

На основание чл. 37, ал. 2 от НПКПМДС до интервю се допускат кандидатите постигнали резултат от теста над минималния.

 

Система

за определяне на резултатите от интервюто при провеждане

на конкурс за длъжността гл. юрисконсулт, в отдел „Стратегическо планиране и програмиране в  дирекция „Проекти, програми и инвестиции“ в Община Ловеч

 

Преди провеждането на интервюто комисията се запознава с длъжностната характеристика и попълненото Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от НПКПМДС и формулира въпроси които се задават на всички кандидати.

Въпросите са съобразени с показателите за компетентности съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС и чрез тях се установява в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнение на длъжността.

Оценяване на качествата на кандидата въз основа на отговорите на въпросите: по 5 -степенна скала, където 5 е най-високата оценка.

Максимален резултат: 175 точки, които са сбор от оценките на различните компетентности дадени от всеки един член на комисията.

Минимален резултат при който се счита, че кандидатът успешно е издържал интервюто: 122 точки т.е. 70% от максималния резултат.

Коефициент с който се умножава резултата от интервюто: 5

          

Списъците с резултатите от теста и интервюто ще бъдат обявени на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Главен юрисконсулт

 

На основание заповед № З-772/27.05.2020 год. на кмета на Община Ловеч и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 4, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Община Ловеч обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт, в отдел „Стратегическо планиране и програмиране“, дирекция „Проекти, програми и инвестиции“ в Община Ловеч

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

  • Степен на образование: магистър
  • Професионален опит: 3 години
  • Минимален ранг: ІV младши

 2. Област на дейност: 

Подпомага работата на общинската администрация за правилно прилагане на законовите и подзаконовите нормативни актове, осъществява правното обслужване, процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изработва становища и предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функционирането на администрацията. Разработване и съгласуване на проекти на административни актове, договори, споразумения и други. Оказване на правна помощ на структурните звена в общинската администрация. Отговаря за прилагането на законовите и подзаконовите нормативни актове, свързани с дейността на общината.

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

  • Да отговаря на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

4. Допълнителни изисквания:

  • Професионална област: социални, стопански и правни науки;
  • Професионално направление: право;
  • Компютърна грамотност: работа в мрежова среда под  MS Windows, архивиращи програми, добро владеене на продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word, PowerPoint), свободно ползване на интернет.

5. Размер на основна месечна заплата за длъжността - 902 лв.

6. Начин за провеждане на конкурса:

  • Тест;
  • Интервю.

7. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:

7.1. Заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС с приложени към него:

7.1.1. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС  за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по образец);

7.1.2.Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

7.1.3.Копие от документи, които удостоверяват продължителността на  професионалния опит;

7.1.4. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;

8. Документите се подават в стая № 211 на Общинска администрацияЛовеч, ул.”Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в срок от 14 дни от датата на публикуване на обявлението в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт за търсене на работа jobs.bg, на сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg и обявяване на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация.

            Начална дата на приемане на документи 29.05.2020 г.

            Крайна дата на приемане на документи 11.06.2020 г.

9. Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

10. При подаване на документите на кандидатите, служителите, които са определени да приемат документите уведомяват кандидатите за пречките за назначаване , посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и им предоставят копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

11. Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати и други съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.