Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Началник отдел „Контрол и сигурност“ в Община Ловеч

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 

от провеждането на конкурса за длъжността

Началник на отдел „Контрол и сигурност“ в Община Ловеч

 

 

Въз основа на Протокол №3/07.07.2017 г. конкурсната комисия назначена със заповед  № 785/08.06.2017 г.  на кмета на Община Ловеч  

 

РЕШИ:

 

1.Определя окончателните резултати от провеждането на конкурса за длъжността Началник на отдел „Контрол и сигурност“ в Община Ловеч

 

 

№ по ред

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

 

Резултат от теста

Коефициент за теста чл.25,ал.3 от НПКДС/

 

Резултат  от интервю

Коефициент за интервю /чл.25,ал.3 от НПКДС/

 

Окончателен резултат

1.

Цветелин Величков Калчев

20

3

149

5

805

 

 

 1. Класира успешно издържалия конкурса кандидат:

 

       Цветелин Величков Калчев

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:         /п/    

                                                                                             /Даниел Колев/

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

07.07.2017 г.

 

РЕЗУЛТАТИ

от проведения тест и  допуснатите  кандидати до интервю

 

за длъжността: Началник отдел “Контрол и сигурност”

административно звено: Отдел “Контрол и сигурност” в Община Ловеч

 

На основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 2 от 07.07.2017  г. на конкурсната комисия назначена със заповед № 785/08.06.2017 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на постигнатите резултати от проведения тест с кандидатите допуснати до конкурс, конкурсната комисия обявява

 

 1. Резултати от проведения тест

 

№ по ред

 

Име, презиме и фамилия

Брой верни отговори

Брой точки

1.

Цветелин Величков Калчев

20

20

2.

Теменужка Василева Трифонова

Не се явила

-

3.

Красимир Стоянов Тотев

8

8

4.

Ивелина Милчева Ангелова

7

7

5.

Петър Борисов Димитров

8

8

 

 

 1. Допуска до интервю следния кандидат:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Цветелин Величков Калчев

 

                                                                                                                                                  

 1. Не допуска до интервю следните кандидати:.

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

3.

Красимир Стоянов Тотев

4.

Ивелина Милчева Ангелова

5.

Петър Борисов Димитров

 

 

 Интервюто с успешно издържалият теста кандидат ще се проведе на 07.07.2017 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:       /п/ 

                                                /Даниел Колев/

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

 

 

за длъжността: Началник отдел

административно звено: Отдел Контрол и сигурност” в Община Ловеч

 

На основание чл. 20 и чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 1 от 21.06.2017 г. на конкурсната комисия назначена със заповед № 724/29.05.2017 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия

 

1. Допуска до конкурс следните кандидати:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Цветелин Величков Калчев

2.

Теменужка Василева Трифонова

3.

Красимир Стоянов Тотев

4.

Ивелина Милчева Ангелова

5.

Петър Борисов Димитров

 

     Допуснатите  кандидати следва да се явят за решаване на тест на 07.07.2017 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч.

        Резултатите от проведения тест ще бъдат обявени в 13.30 часа на 07.07.2017 г. на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.

        Кандидатите издържали успешно теста следва да се явят на интервю на 07.07.2017 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч.

 

2.Недопуснати до конкурс кандидати: няма недопуснати кандидати.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:           /п/

                                                             /Даниел Колев/

 

 

 

 

 

 

 

 

Началник отдел „Контрол и сигурност“

 

На основание заповед № 724/29.05.2017 год. на кмета на Община Ловеч и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Началник отдел „Контрол и сигурност“ в Община Ловеч

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

 • Степен на образование: висше - бакалавър
 • Професионална област: не се изисква
 • Професионален опит: 4 години или
 • Ранг: ІІІ младши;

 

2. Област на дейност: 

Ръководство и контрол на дейността на отдел "Контрол и сигурност" и организацията на дейностите по самоохрана, контрол на взаимодействието на отдел "Контрол и сигурност" с органите на МВР, общинската администрация и други органи. Ръководи и контролира дейността и изпълнението на плановите и текущи мероприятия при осъществяването на охранителната и контролната функция на отдел КС при спазване принципите на действащото законодателство, наредбите приети от Общински съвет-Ловеч и заповедите на кмета на общината.

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

 • Да отговаря на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • Да отговаря на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • Компютърна грамотност: работа с продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word);
 • Свидетелство за управление на МПС - Категория “В”.

5. Размер на минималната основна месечна заплата за длъжността - 480 лв.

6. Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест;
 • Интервю.

7. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:

7.1. Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС/ с приложени към него:

7.1.1. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС  за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по образец);

7.1.2.Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

7.1.3.Копие от документите удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;

7.1.4. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;

8. Документите се подават в стая № 211 на Общинска администрацияЛовеч, ул. ”Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в срок от 14 дни от деня следващ датата на публикуване на обявлението в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт за търсене на работа jobs.bg, на сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg и обявяване на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация.

            Начална дата за приемане на документи 02.06.2017 г.

            Крайна дата за приемане на документи 15.06.2017 г.

 9. Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

10. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

11. Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати и други съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.