Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността началник отдел „Мониторинг и устойчивост на проекти“ в дирекция „Проекти, програми и инвестиции“

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

от провеждането на конкурса за длъжността

за длъжността: началник отдел Мониторинг и устойчивост на проекти

административно звено: Дирекция Проекти, програми и инвестиции“ в Община Ловеч

 

На основание чл. 44, ал. 1 от НПКПМДС и Протокол № 3/14.06.2021 г. конкурсната комисия назначена със заповед № З-841/28.05.2021 г. на кмета на Община Ловеч

 

 

РЕШИ:

 

1. Определя окончателните резултати от провеждането на конкурса за длъжността началник отдел “Мониторинг и устойчивост на проекти”, дирекция ППИ в Община Ловеч, както следва:

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия на кандидата

Резултат от теста

Коефициент за теста чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС/

Резултат  от интер вюто

Коефициент за теста чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС/

Окончателен резултат

1.

Пламен Петков Зорков

20

3

168

5

900

 

2. Класира успешно издържалия конкурса кандидат, както следва:

 

№ по ред

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

1.

Пламен Петков Зорков

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:       /п/

                                                                                            /инж. ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ/

 


 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

14.06.2021 г.

 

РЕЗУЛТАТИ

от проведения тест и  допуснатите  кандидати до интервю

за длъжността: Началник отдел Мониторинг и устойчивост на проекти

административно звено: Дирекция Проекти, програми и инвестиции“ в Община Ловеч

 

На основание чл. 37, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/ и Протокол № 2 от 14.06.2021  г. на конкурсната комисия назначена със заповед № З-841/28.05.2021 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на постигнатите резултати от проведения тест с кандидата допуснат до конкурс, конкурсната комисия обявява:

 

1. Резултати от проведения тест

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

Брой верни отговори

Брой точки

1.

Пламен Петков Зорков

20

20

 

 

2. Допуска до интервю, следния кандидат:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Пламен Петков Зорков

 

 

 Интервюто с успешно издържалия теста кандидат ще се проведе на 14.06.2021 г. от 14.00 часа в стая № 208, Общинска администрация – гр. Ловеч, ет. 2.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:           /п/

                                                   /инж. ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ/

 

 


 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

за длъжността: Началник отдел "Мониторинг и устойчивост на проекти",

административно звено: Дирекция "Проекти, програми и инвестиции" в Община Ловеч

 

На основание чл. 21 и чл. 22 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/ и Протокол № 1 от 02.06.2021 г. на конкурсната комисия назначена със заповед № З-841/28.05.2021 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия

 

1. Допуска до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

 

Пламен Петков Зорков

вх. № КР3-1/20.05.2021 г.

 

Да

 

Да

Лицето притежава диплома за завършено висше образование степен „Магистър“ по специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ и има 4 години професионален опит. Завършената от кандидата степен на образование и професионален опит отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно КДА.

 

     Допуснатите кандидати следва да се явят за решаване на тест на 14.06.2021 г. от 10.30 часа в стая 208, Общинска администрация – гр. Ловеч, ет. 2.

        Резултатите от проведения тест ще бъдат обявени в 13.30 часа на 14.06.2021 г. на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.

        При постигане на резултат от теста над минималния, кандидатите трябва да се явят на интервю на 14.06.2021 г. от 14.00 часа в стая 208, Общинска администрация – гр. Ловеч, ет. 2.

 

2. Недопуснати до конкурса кандидати: няма.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:            /п/

                                                               /Инж. Цветан Георгиев/

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Началник отдел „Мониторинг и устойчивост на проекти“

 

На основание заповед № З - 733/10.05.2021 год. на кмета на Община Ловеч и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Община Ловеч обявява конкурс за длъжността началник отдел „Мониторинг и устойчивост на проекти“ в  дирекция „Проекти, програми и инвестиции“ при Община Ловеч

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

  • Степен на образование: бакалавър
  • Професионален опит: 4 години или
  • Ранг: ІII младши

 2. Област на дейност: 

Управление на дейностите по изпълнение на проекти, финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове и други международни и нациионални донорски програми. Осигуряване на устойчивост на реализираните и приключени проекти, финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове и други международни и национални донорски програми.

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

  • Да отговаря на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

 4. Допълнителни изисквания:

  • Професионална област: Технически науки, Социални, стопански и правни науки
  • Професионално направление: Архитектура, строителство и геодезия, Машинно инженерство, Електротехника, електроника и автоматика, Икономика, Право.
  • Компютърна грамотност: Работа в мрежова среда под MS Windows, добро владеене на продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word, PowerPoint), свободно ползване на интернет.
  • Да познава нормативните документи в областта на държавната  администрация;

5. Размер на основна месечна заплата за длъжността - 1380 лв.

6. Начин за провеждане на конкурса:

  • Тест;
  • Интервю.

 7. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:

        7.1. Заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС с приложени към него:

7.1.1. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС  за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по образец);

7.1.2.Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

7.1.3.Копие от документи, които удостоверяват продължителността на  професионалния опит;

7.1.4. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;

8. Документите се подават в стая № 211 или 212 на Общинска администрацияЛовеч, ул.”Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в срок от 11 дни от датата на публикуване на обявлението в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт за търсене на работа jobs.bg, на сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg и обявяване на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация.

            Начална дата на приемане на документи 18.05.2021 г.

            Крайна дата на приемане на документи 28.05.2021 г.

9. Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

10. При подаване на документите на кандидатите, служителите, които са определени да приемат документите уведомяват кандидатите за пречките за назначаване , посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и им предоставят копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

11. Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати и други съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.