Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността началник отдел „Мониторинг и устойчивост на проекти“ в дирекция „Проекти, програми и инвестиции“ в Община Ловеч

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 

от провеждането на конкурса за длъжността

началник отдел “Мониторинг и устойчивост на проекти”

 

Въз основа на Протокол №3/03.05.2018 г. конкурсната комисия назначена със заповед  № 488/29.03.2018 г.  на кмета на Община Ловеч  

 

РЕШИ:

 

1.Определя окончателните резултати от провеждането на конкурса за длъжността началник отдел  „Мониторинг и устойчивост на проекти“ в Община Ловеч

 

 

№ по ред

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

 

Резултат от теста

Коефициент за теста

/чл.25,ал.3 от НПКДС/

 

Резултат  от интервю

Коефициент за интервю

/чл.25,ал.3 от НПКДС/

 

Окончателен резултат

1.

Петър Данаилов Деков

20

3

137

5

745

 

 

1. Класира успешно издържалия конкурса кандидат, както следва:

Петър Данаилов Деков

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:       /п/

                                                                                        /Инж. Цветан Георгиев/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

03.05.2018  г.

 

РЕЗУЛТАТИ

от проведения тест и  допуснатите  кандидати до интервю

 

за длъжността: Началник отдел “Мониторинг и устойчивост на проекти

административно звено: отдел “Мониторинг и устойчивост на проекти” в дирекция “Проекти, програми и инвестиции в Община Ловеч

 

На основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 2 от 14.11.2017 г. на конкурсната комисия назначена със заповед № 488/29.03.2018 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на постигнатите резултати от проведения тест с кандидатите допуснати до конкурс, конкурсната комисия обявява

 

1. Резултати от проведения тест

 

№ по ред

 

Име, презиме и фамилия

Брой верни отговори

Брой точки

1.

Петър Данаилов Деков

20

20

 

 

2. Допуска до интервю следния кандидат:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Петър Данаилов Деков

 

 

3. Не допуска до интервю следните кандидати: няма недопуснати кандидати.

 

 

Интервюто с успешно издържалият теста кандидат ще се проведе на  03.05.2018 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:         /п/                                     

                                                     /инж. Цветан Георгиев/

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

 

 

за длъжността: Началник отдел "Мониторинг и устойчивост на проекти"

административно звено: Отдел "Мониторинг и устойчивост на проекти" в дирекция "Проекти, програми и инвестиции" в Община Ловеч

 

На основание чл. 20 и чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 1 от 16.04.2018 г. на конкурсната комисия назначена със заповед № 488/29.03.2018 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия.

 

1. Допуска до конкурс следния кандидат:

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Петър Данаилов Деков

Допуснатите  кандидати следва да се явят за решаване на тест на 03.05.2018 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч.

Резултатите от проведения тест ще бъдат обявени в 13.30 часа на 03.05.2017 г. на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч. 

Кандидатите издържали успешно теста следва да се явят на интервю на 03.05.2018 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч.

 

2. Недопуснати до конкурс кандидати:

№ по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Основание за

недопускане

1.

Името е заличено по молба на лицето

 

Кандидатката не е представила документи удостоверяващи притежаване на изисквания минимален професионален опит в области, които са свързани с функциите в длъжностната характеристика за длъжността.

 

3. Нормативни документи: Закон за държавния служител, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за администрацията, Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация и всички законови и подзаконови нормативни актове свързани с изпълнението на длъжността.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:          /п/

                                                        /Инж. Цветан Георгиев/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Началник отдел „Мониторинг и устойчивост на проекти“

 

На основание заповед № 473/26.03.2018 год. на кмета на Община Ловеч и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Община Ловеч обявява конкурс за длъжността началник отдел „Мониторинг и устойчивост на проекти“ в дирекция „Проекти, програми и инвестиции“ в Община Ловеч.

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

  • Степен на образование: висше - бакалавър
  • Професионална област: Технически науки, Социални, стопански и правни науки.
  • Професионално направление: Архитектура, строителство и геодезия, Машинно инженерство, Електротехника, електроника и автоматика, Икономика, Право.
  • Професионален опит: 4 години или
  • Ранг: ІІІ младши;

2. Област на дейност:

Управление на дейностите по изпълнение на проекти. Организира, координира и контролира дейностите на общината в процеса на управление, мониторинг и устойчивост на проекти, финансирани от Структурния и Кохезионния фондове на ЕС и други международни и национални донорски програми. Осъществява текущ контрол и верификации върху реалното изпълнение на дейностите по проекти финансирани от Структурния и Кохезионния фондове на ЕС и други международни и национални донорски програми.

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

  • Да отговаря на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

  • Компютърна грамотност: добро владеене продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word, Power Point), свободно ползване на интернет;
  • Да познава нормативните документи в областта на държавната  администрация;

5. Размер на минималната основна месечна заплата за длъжността - 630 лв.

6. Начин за провеждане на конкурса:

  • Тест;
  • Интервю.

7. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:

7.1. Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС/ с приложени към него:

7.1.1. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС  за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по образец);

7.1.2.Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

7.1.3.Копие от документите удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;

7.1.4. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;

8. Документите се подават в стая № 211 на Общинска администрация – Ловеч, ул.”Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в срок от 14 дни от датата на публикуване на обявлението в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт за търсене на работа jobs.bg, на сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg и обявяване на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация.

            Начална дата на приемане на документи 03.04.2018 г.

            Крайна дата на приемане на документи 16.04.2018 г.

9. Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

10. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

11. Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати и други съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.