Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността началник отдел „Стратегическо планиране и програмиране“ в дирекция „Проекти, програми и инвестиции“

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

от провеждането на конкурса за длъжността

 

за длъжността: началник отдел Стратегичско планиране и програмиране

административно звено: Дирекция Проекти, програми и инвестиции“ в Община Ловеч

 

На основание чл. 44, ал. 1 от НПКПМДС и Протокол № 3/23.11.2020 г. конкурсната комисия назначена със заповеди № З-1787/02.11.2020 г., № З-1819/05.11.2020 г. и № З-1920/23.11.2020 г. на кмета на Община Ловеч

 

РЕШИ:

 

1. Определя окончателните резултати от провеждането на конкурса за длъжността началник отдел “Стратегическо планиране и програмиране”, дирекция ППИ в Община Ловеч, както следва:

№ по ред

Име, презиме, фамилия на кандидата

Резултат от теста

Коефициент за теста /чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС/

Резултат  от интервюто

Коефициент за теста /чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС/

Окончателен резултат

1.

Нора Пламенова Петкова

20

3

174

5

930

 

2. Класира успешно издържалата конкурса кандидатка, както следва:

 

№ по ред

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

1.

Нора Пламенова Петкова

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:       /п/

                                                                                            /ДАНИЕЛ КОЛЕВ/

 

 

 


 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

23.11.2020 г.

 

РЕЗУЛТАТИ

от проведения тест и  допуснатите  кандидати до интервю

 

за длъжността: Началник отдел Стратегическо планиране и програмиране

административно звено: Дирекция Проекти, програми и инвестиции“ в Община Ловеч

 

На основание чл. 37, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/ и Протокол № 2 от 23.11.2020  г. на конкурсната комисия назначена със заповед № З-1787/02.11.2020 г., З-1819/05.11.2020 г. и № З-1920/23.11.2020 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на постигнатите резултати от проведения тест с кандидатите допуснати до конкурс, конкурсната комисия обявява:

 

1. Резултати от проведения тест

 

№ по ред

 

Име, презиме и фамилия

Брой верни отговори

Брой точки

1.

Нора Пламенова Петкова

20

20

2.

Светломир Дочев Куцаров

12

12

 

 

2. Допуска до интервю, следната кандидатка:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Нора Пламенова Петкова

 

 

3. Не допуска до интервю, следния кандидат:

- Светломир Дочев Куцаров с 12 точки, поради това, че  е получил по-малко от определения минимален брой 14 точки, съгласно обявената Система за  определяне на резултатите от теста при провеждане на конкурса за длъжност началник отдел “Стратегическо планиране и програмиране”, в дирекция ППИ, Община Ловеч приета с Протокол №1/06.11.2020 г. от заседание на комисията.

 

 Интервюто с успешно издържалата теста кандидатка ще се проведе на 23.11.2020 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Обшински съвет – Ловеч, Общинска администрация – гр. Ловеч, ет. 2.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:           /п/

                                                   /ДАНИЕЛ КОЛЕВ/

        

 

 

 


 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч


           

На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Протокол № 1 от 06.11.2020 г. на конкурсната комисия за провеждане на конкурс за началник отдел “Стратегическо планиране и програмиране”, дирекция ППИ в Община Ловеч е приета

 

Система

за определяне на резултатите от теста при провеждане на

конкурс за длъжността началник отдел „Стратегическо планиране и програмиране“ в  дирекция „Проекти, програми и инвестиции“ при Община Ловеч

 

Тестът се състои от три различни варианти с въпроси, всеки от които е с един възможен верен отговор. Въпросите са свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на съответната длъжност. След обявяване началото на провеждането на теста кандидатът изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява пред комисията. Върху листите с теста е поставен печата на Община Ловеч.

Брой на въпросите: всеки вариант от теста съдържа 20 въпроса.

Оценяване на въпросите: всеки въпрос има само един верен отговор и носи една точка.

Максимален резултат: 20 точки

Минимален резултат при който теста се счита за издържан: 14 точки т.е. 70% верни отговори.

Време за решаване на теста: 40 минути

Коефициент с който се умножава резултата от теста: 3

След изтичане на определеното време за решаване на теста, формулярите се събират независимо от това дали кандидатът е отговорил на всички въпроси или не.

След решаването на теста кандидатът го поставя в голям плик, а в малък плик  запечатва попълнен формуляр с името си. Отварянето на малкия плик става след като тестът се оцени от комисията, за да се отбележи резултатът срещу името на кандидата.

На основание чл. 37, ал. 2 от НПКПМДС до интервю се допускат кандидатите постигнали резултат от теста над минималния.

 

Система

за определяне на резултатите от интервюто при провеждане на

конкурс за длъжността началник отдел „Стратегическо планиране и програмиране“ в  дирекция „Проекти, програми и инвестиции“ при Община Ловеч

Преди провеждането на интервюто комисията се запознава с длъжностната характеристика и попълненото Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от НПКПМДС и формулира въпроси които се задават на всички кандидати.

Въпросите са съобразени с показателите за компетентности съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС и чрез тях се установява в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнение на длъжността.

Оценяване на качествата на кандидата въз основа на отговорите на въпросите: по 5 -степенна скала, където 5 е най-високата оценка.

Максимален резултат: 175 точки, които са сбор от оценките на различните компетентности дадени от всеки един член на комисията.

Минимален резултат при който се счита, че кандидатът успешно е издържал интервюто: 122 точки т.е. 70% от максималния резултат.

Коефициент с който се умножава резултата от интервюто: 5

         

Списъците с резултатите от теста и интервюто ще бъдат обявени на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.

 

 


 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

за длъжността: Началник отдел "Стратегическо планиране и програмиране",

административно звено: Дирекция "Проекти, програми и инвестиции" в Община Ловеч

 

На основание чл. 21 и чл. 22 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/ и Протокол № 1 от 06.11.2020  г. на конкурсната комисия назначена със заповеди № З-1787/02.11.2020 г. и З-1819/05.11.2020 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия

 

1. Допуска до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Нора Пламенова Петкова

вх. № КР5-1/27.10.2020 г.

 

Да

 

Да

Лицето притежава диплома за завършено висше образование степен „Магистър“ по специалност „Славянска филология“ и има 4 години професионален опит. Завършената от кандидатката степен на образование и професионален опит отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно КДА.

Светломир Дочев Куцаров

вх. № КР5-2/03.11.2020 г.

 

Да

 

Да

Лицето притежава диплома за завършено висше образование степен „Магистър“ по специалност „Финаси и кредит“ и има 4 години професионален опит. Завършената от кандидата степен на образование и професионален опит отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно КДА.

 

     Допуснатите кандидати следва да се явят за решаване на тест на 23.11.2020 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на  Общински съвет – Ловеч, Общинска администрация – гр. Ловеч, ет. 2.

        Резултатите от проведения тест ще бъдат обявени в 13.30 часа на 23.11.2020 г. на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.

        При постигане на резултат от теста над минималния, кандидатите трябва да се явят на интервю на 23.11.2020 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Ловеч, Общинска администрация – гр. Ловеч, ет. 2.

 

2. Недопуснати до конкурса кандидати: няма.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

   НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:            /п/

                                                               /Инж. Цветан Георгиев/

 

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ПОДГОТОВКА

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Началник отдел „Стратегическо планиране и програмиране“

 

На основание заповед № З - 1601/19.10.2020 год. на кмета на Община Ловеч и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Община Ловеч обявява конкурс за длъжността началник отдел „Стратегическо планиране и програмиране“ в  дирекция „Проекти, програми и инвестиции“ при Община Ловеч.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

  • Степен на образование: бакалавър
  • Професионален опит: 4 години или
  • Ранг: ІII младши

 2. Област на дейност: 

Планиране и разработване на стратегии, планове, програми и проекти за постигане на общата визия и приоритети в общината. Кандидатстване за получаване на безвъзмездно финансиране от национални и външни донори и европейските структурни и инвестиционни фондове. Проследяване напредъка в изпълнението на общинския план за развитие (ОПР), интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) и плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО). Изготвяне на проектопредложения и организиране на кандидатстване с проектни предложения по програми с европейско и национално финансиране. Идентифициране на проблеми на общинско ниво и формулиране на мерки за тяхното решаване, съгласно заложените приоритети на ОПР, ИПГВР и ПИРО.

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

  • Да отговаря на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

 4. Допълнителни изисквания:

  • Професионална област: социални, стопански и правни науки, технически науки, хуманитарни науки, природни науки
  • Компютърна грамотност: Работа в мрежова среда под MS Windows, архивиращи програми, добро владеене на продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word, PowerPoint), свободно ползване на интернет. Владеене на чужд език е предимство.
  • Да познава нормативните документи в областта на държавната  администрация;

5. Размер на основна месечна заплата за длъжността - 1150 лв.

6. Начин за провеждане на конкурса:

  • Тест;
  • Интервю.

7. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:

7.1. Заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС с приложени към него:

7.1.1. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС  за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по образец);

7.1.2. Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

7.1.3. Копие от документи, които удостоверяват продължителността на  професионалния опит;

7.1.4. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;

8. Документите се подават в стая № 211 на Общинска администрацияЛовеч, ул.”Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в срок от 14 дни от датата на публикуване на обявлението в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт за търсене на работа jobs.bg, на сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg и обявяване на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация.

            Начална дата на приемане на документи 22.10.2020 г.

            Крайна дата на приемане на документи 03.11.2020 г.

9. Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

10. При подаване на документите на кандидатите, служителите, които са определени да приемат документите уведомяват кандидатите за пречките за назначаване , посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и им предоставят копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

11. Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати и други съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.