Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността началник отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“ в дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм"

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

от провеждането на конкурса за длъжността

началник отдел “Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт”

 

 

Въз основа на Протокол №3/18.06.2019 г. конкурсната комисия назначена със заповед  № З-831/29.05.2019 г.  на кмета на Община Ловеч  

 

РЕШИ:

 

1. Определя окончателните резултати от провеждането на конкурса за длъжността началник отдел  „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“ в Община Ловеч

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия на кандидата

Резултат от теста

Коефициент за теста чл.25,ал.3 от НПКДС/

Резултат от интервю

Коефициент за интервю /чл.25,ал.3 от НПКДС/

Окончателен резултат

1.

Валерия Цветанова Баръмова

20

3

149

5

805

 

 

1. Класира успешно издържалия конкурса кандидат, както следва:

Валерия Цветанова Баръмова

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:       /п/

                                                                                        /Венцислав Христов/

 


 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

 

18.06.2019  г.

 

РЕЗУЛТАТИ

от проведения тест и  допуснатите  кандидати до интервю

 

за длъжността: Началник отдел “Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт

административно звено: отдел “Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт” в дирекция “Образование, здравеопазване, култура и туризъм в Община Ловеч

 

На основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 2 от 18.06.2019 г. на конкурсната комисия назначена със заповед № З-831/29.05.2019 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на постигнатите резултати от проведения тест с кандидатите допуснати до конкурс, конкурсната комисия обявява

 

1. Резултати от проведения тест

 

№ по ред

 

Име, презиме и фамилия

Брой верни отговори

Брой точки

1.

Валерия Цветанова Баръмова

20

20

 

 

2. Допуска до интервю следните кандидати:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Валерия Цветанова Баръмова

 

 

3. Не допуска до интервю следните кандидати:

 

Няма недопуснати кандидати.

 

 Интервюто с успешно издържалият теста кандидат ще се проведе на  18.06.2019 г. от 13.30 часа в стая 216, ет. 2 на Община Ловеч.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:         /п/

                                                                                       

                                                     /Венцислав Христов/

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

за длъжността: Началник отдел "Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт"

административно звено: Отдел " Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт"

в дирекция "Образование, здравеопазване, култура и туризъм" в Община Ловеч

 

 

На основание чл. 20 и чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 1 от 06.06.2019 г. на конкурсната комисия назначена със заповед № З-831/29.05.2019 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия

 

1. Допуска до конкурс следните кандидати:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

 Валерия Цветанова Баръмова

 

     Допуснатите  кандидати следва да се явят за решаване на тест на 18.06.2019 г. от 10.00 часа в стая 216, ет. 2 на Община Ловеч.

        Резултатите от проведения тест ще бъдат обявени в 13.00 часа на 18.06.2019 г. на информационното табло във фоайето на    сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.

        Кандидатите издържали успешно теста следва да се явят на интервю на 18.06.2019 г. от 13.30 часа в стая 216, ет. 2 на Община Ловеч.

 

2. Недопуснати до конкурс кандидати:

Няма недопуснати кандидати.

 

3. Нормативни документи: Закон за държавния служител, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за администрацията, Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация и всички законови и подзаконови нормативни актове, свързани с изпълнението на длъжността.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:     /п/   

                                                            /Венцислав Христов/

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Началник отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“

 

На основание заповед № З-793/22.05.2019 год. на кмета на Община Ловеч и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Община Ловеч обявява конкурс за длъжността началник отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“ в дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“ в Община Ловеч

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

  • Степен на образование: висше - бакалавър
  • Професионална област: социални, стопански и правни науки, здравеопазване и спорт
  • Професионално направление: социални дейности, администрация и управление, медицина
  • Професионален опит: 4 години или
  • Ранг: ІІІ младши;

2. Област на дейност: 

Ръководство, организация и координация на работата на общинските здравни и социални заведения и оказване на качествени социални услуги на населението от общината. Разработване на стратегии и програми в областта на здравеопазването, социалните дейности, младежта и спорта. Координация и контрол при изпълнението на мерки и програми за превенции, социално включване, заетост, развитие на младежките дейности и спорта.

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

  • Да отговаря на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

 4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

  • Компютърна грамотност: добро владеене на  продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word, Power Point), свободно ползване на интернет;
  • Да познава нормативните документи в областта на здравеопазването, социалните и младежките дейности и държавната  администрация;

5. Размер на минималната основна месечна заплата за длъжността - 630 лв.

6. Служебното правооотношение за обявената длъжност е по заместване.

7. Начин за провеждане на конкурса:

  • Тест;
  • Интервю.

8. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:

8.1. Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС/ с приложени към него:

8.1.1 Декларация от лицето по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС  за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по образец);

8.1.2.Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

8.1.3.Копие от документите удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;

8.1.4. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;

9. Документите се подават в стаи № 211 или 212 на Общинска администрация – Ловеч, ул.”Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в срок от 10 дни от датата на публикуване на обявлението в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт за търсене на работа jobs.bg, на сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg и обявяване на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация.

            Начална дата на приемане на документи 23.05.2019 г.

            Крайна дата на приемане на документи 03.06.2019 г.

10. Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

11. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

12. Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати и други съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.