Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Старши счетоводител в отдел „Счетоводен“

19.07.2023 г.

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 

от провеждането на конкурса за длъжността

 

за длъжността: Старши счетоводител

административно звено: отдел „Счетоводен“ в Община Ловеч

 

  На основание чл. 44, ал. 1 от НПКПМДС и Протокол № 3/18.07.2023 г. конкурсната комисия назначена със заповед № З-1067/27.06.2023 г. на кмета на Община Ловеч

 

 

РЕШИ:

 

1. Определя окончателните резултати от провеждането на конкурса за длъжността Старши счетоводител в Община Ловеч, както следва:

 

№ по ред

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

Резултат от теста

Коефициент за теста /чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС/

Резултат  от интервюто

Коефициент за теста /чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС/

Окончателен резултат

1.

Иваничка Иванова Енчева

17

3

173

5

916

 

 

2. Класира успешно издържалата конкурса кандидатка, както следва:

 

№ по ред

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

1.

Иваничка Иванова Енчева

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:               /п/

                                                                                               /ДАНИЕЛ КОЛЕВ/

 


 

 

 

 

 

 

 

18.07.2023 г.

 

РЕЗУЛТАТИ

от проведения тест и  допускане  кандидатката до интервю

 

 

за длъжността: Старши счетоводител

административно звено: отдел „Счетоводен“ в Община Ловеч

 

На основание чл. 37, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/ и Протокол № 2 от 18.07.2023 г. на конкурсната комисия назначена със заповед № З-1067/27.06.2023 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на постигнатите резултати от проведения тест с кандидатката допусната до конкурс, конкурсната комисия обявява:

 

1. Резултати от проведения тест

 

№ по ред

 

Име, презиме и фамилия

Брой верни отговори

Брой точки

1.

Иваничка Иванова Енчева

17

17

 

 

2. Допуска до интервю, следния кандидат:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Иваничка Иванова Енчева

 

 

3. Не допуска до интервю, следния кандидат: няма недопуснат кандидат.

 

 Интервюто с успешно издържалата теста кандидатка ще се проведе на 18.07.2023 г. от 11.30 часа в сградата на Община Ловеч, стая 216, кабинета на г-н Даниел Колев – зам.-кмет на общината.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:                   /п/

                                                   /ДАНИЕЛ КОЛЕВ/

        


 

 

 

 

 

14.07.2023 г.

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

            

На основание чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/ и Протокол № 1 от 04.07.2023 г. на комисията назначена със заповед № З-1067/27.06.2023 г. на кмета на Община Ловеч за провеждане на конкурс за ст. счетоводител на Община Ловеч е приета

 

 

Система

за определяне на резултатите от теста при провеждане на

конкурс за длъжност Старши счетоводител в отдел „Счетоводен“ в Община Ловеч

            

 

Тестът се състои от три различни варианти с въпроси, всеки от които е с един възможен верен отговор. Въпросите са свързани с познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност. След обявяване началото на провеждането на теста кандидатът изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати. Върху листите с теста е поставен печата на Община Ловеч.

Брой на въпросите: всеки вариант от теста съдържа 20 въпроса.

Оценяване на въпросите: всеки въпрос има само един верен отговор и носи една точка.

Максимален резултат: 20 точки

Минимален резултат при който теста се счита за издържан: 14 точки т.е. 70% верни отговори.

Време за решаване на теста: 40 минути

Коефициент с който се умножава резултата от теста: 3

След изтичане на определеното време за решаване на теста, формулярите се събират независимо от това дали кандидатът е отговорил на всички въпроси или не.

След решаването на теста кандидатът го поставя в голям плик, а в малък плик  запечатва попълнен формуляр с името си. Отварянето на малкия плик става след като тестът се оцени от комисията, за да се отбележи резултатът срещу името на кандидата.

 

 

 

Система

за определяне на резултатите от интервюто при провеждане на

конкурс за длъжност Старши счетоводител в отдел „Счетоводен“ в Община Ловеч

          

 

Преди провеждането на интервюто комисията се запознава с длъжностната характеристика и попълненото Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от НПКПМДС и формулира въпроси които се задават на всички кандидати.

Въпросите са съобразени с показателите за компетентности съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС и чрез тях се установява в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнение на длъжността.

Оценяване на качествата на кандидата въз основа на отговорите на въпросите: по 5-степенна скала, където 5 е най-високата оценка.

Максимален резултат: 175 точки, които са сбор от оценките на различните компетентности дадени от всеки един член на комисията - 7 бр. компетентности по 5 т. макс. по 5 члена на комисията.

Минимален резултат при който се счита, че кандидатът успешно е издържал интервюто: 122,50 точки т.е. 70% от максималния резултат. 

Коефициент с който се умножава резултата от интервюто: 5

 

 Списъците с резултатите от теста и интервюто да бъдат обявени на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.

     


 

 

 

 

 

 

07.07.2023 г.

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

 

 

за длъжността: Старши счетоводител в Община Ловеч

административно звено: отдел „Счетоводен“

 

На основание чл. 21 и чл. 22 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/ и Протокол № 1 от 04.07.2023 г. на конкурсната комисия назначена със заповед № З-1067/27.06.2023 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия

 

1. Допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Иваничка Иванова Енчева  вх. № КР3-1/20.06.2023 г.

 

Да

 

Да

Лицето притежава диплома за завършено висше образование степен „Магистър“ по специалност „Финанси и кредит“, Свидетелство за професионална квалификация „Икономист-счетоводител“ по специалност „Счетоводство“ и 22 години професионален опит. Завършената от кандидата степен на образование и притежаваният професионален опит удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността, съгласно КДА.

        

Посочената допусната кандидатка да се яви на тест на 18.07.2023 г. от 10.00 часа в сградата на Община Ловеч, стая 216, кабинета на г-н Даниел Колев – зам.-кмет на Община Ловеч.

При постигане на резултат от теста над минималния, кандидатката трябва да се яви на интервю на 18.07.2023 г. от 11.30 часа в сградата на Община Ловеч, стая 216, кабинета на г-н Даниел Колев – зам.-кмет на Община Ловеч.

Резултатите от проведения тест ще бъдат обявени в 11.00 часа на 18.07.2023 г. на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.

 

2. Недопуснати до конкурса кандидати:

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Ива Емилова Славеева  вх. № КР3-2/28.06.2023 г.

Не

 

Не

Лицето притежава дипломи за завършено висше образование степен „Магистър“ по специалност „Опазване на околната среда и устойчиво развитие“ и степен „Бакалавър“ по специалност „Техника и технологии за опазване на околната среда“. Кандидатката не е представила копие на документи удостоверяващи придобит професионален опит. Не са представени всички необходими документи. Завършената от кандидата степен на висше образование е в професионално направление различно от изискваното, не са представени документи удостоверяващи притежаване на професионален опит. Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността, съгласно КДА.

Грозданка Захариева Патева  вх. № КР3-3/30.06.2023 г.

 

Да

 

Не

Лицето притежава дипломи за завършено висше образование степени „Магистър“ и „Бакалавър“ по специалност „Финанси“. Представеното копие на трудова книжка не удостоверява придобит професионален опит в изискваната професионална област. Придобитият трудов стаж от кандидатката не отговаря на изискването за притежаване на една година професионален опит в изискваната професионална област и не удостоверява изпълнението на изискванията за заемане на длъжността, съгласно КДА.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: ……………………..

                                                                   /Даниел Колев/

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старши счетоводител

 

На основание заповед № З-1019/16.06.2023 год. на кмета на Община Ловеч и чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 4, ал. 1, чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Старши счетоводител в отдел „Счетоводен“ в  Община Ловеч.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

 • Степен на образование: висше - бакалавър;
 • Професионален опит: 1 година или
 • Ранг: V младши;

 

2. Област на дейност: 

Финансово-счетоводна дейност при законосъобразно и целесъобразно използване на публични средства, спазване на бюджетната дисциплина в съответствие със Системата за финансово управление и контрол, и опазване на служебната тайна. Ежедневно съставя и обработва счетоводни документи, съставя платежни нареждания, отчети за касово изпълнение. Обработва документи за разплащане по системата СЕБРА. Изготвя справки за разходи от стопанска дейност, ел. енергия, вода, телефон за Община Ловеч и за извършени такива от наематели на общината. Изготвя анализ на просрочени вземания от наеми на общинско имущество, създава и поддържа регистри на заведени съдебни дела в Община Ловеч. Участва в комисии при извършване на инвентаризации и проверки на материално отговорни лица. Приема, проверява и контролира отчети и оборотни ведомости на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. Изпълнява и други конкретно възложени задачи от прекия ръководител или ръководството на Община Ловеч.

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

 • Да отговаря на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

 

4. Допълнителни умения изисквания:

 • Професионална област: Социални, стопански и правни науки
 • Професионално направление: Икономика
 • Компютърна грамотност: Работа в мрежова среда под MS Windows, добро владеене на  продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word, Power Point), свободно ползване на интернет и друг специализиран софтуер необходим за изпълнението на длъжността;
 • Да познава нормативните документи в областта на държавната  администрация;

 

5. Размер на основна месечна заплата за длъжността - 1490 лв.

 • Определена на основание чл. 7, ал 1 и ал. 2, чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Вътрешните правила за заплатите (държавни служители и служители по чл. 107а от Кодекса на труда) в Община Ловеч и чл. 7, ал. 1, Приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията – Експертно ниво 6, Длъжностно ниво 10 и Ниво на основна заплата 21 от Класификатора на длъжностите в администрацията.

 

6. Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест;
 • Интервю.

 

7. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:

7.1. Заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл/ с приложени към него:

7.1.1. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл  за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по образец);

7.1.2.Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

7.1.3.Копие от документите удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;

7.1.4. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;

7.1.5. При наличие, копие от документ за премината срочна служба в доброволния резерв във връзка с чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС -  българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

8. Заявлението и приложените към него документи се подават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно в стая №211 или в №212 на Общинска администрация – Ловеч, ул. ”Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в срок от 14 дни от датата на публикуване на обявлението в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт за търсене на работа jobs.bg, на сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg и обявяване на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация. Документите по чл. 17, ал. 2 и ал. 3 от НПКПМДС, може да се подават подписани с електронен подпис и по електронен път на  kmet@lovech.bg.

 

            Начална дата на приемане на документи 20.06.2023 г.

            Крайна дата на приемане на документи 30.06.2023 г.

 

9. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

 

10. Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати и други съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.