Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт в дирекция „Проекти, програми и инвестиции“, отдел „Мониторинг и устойчивост на проекти“ в Община Ловеч

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 

от провеждането на конкурса

 

за длъжността: Старши юрисконсулт

административно звено: дирекция Проекти, програми и инвестиции“, отдел „Мониторинг и устойчивост на проекти“ в Община Ловеч

 

Въз основа на Протокол №3/27.06.2018 г. конкурсната комисия назначена със заповед  № 792/29.05.2018 г.  на кмета на Община Ловеч  

 

РЕШИ:

 

1.Определя окончателните резултати от провеждането на конкурса за длъжността Старши юрисконсулт в дирекция Проекти, програми и инвестиции“, отдел „Мониторинг и устойчивост на проекти“ в Община Ловеч

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия на кандидата

Резултат от теста

Коефициент за теста чл.25,ал.3 от НПКДС/

Резултат  от интервю

Коефициент за интервю

/чл.25,ал.3 от НПКДС/

Окончателен резултат

1.

Весела Янева Кръстева

14

3

146

5

772

 

1. Класира успешно издържалия конкурса кандидат, както следва:

    ВЕСЕЛА ЯНЕВА КРЪСТЕВА

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:       /п/

                                                                                        /Венцислав Христов/

 

 

 


 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

27.06.2018  г.

 

РЕЗУЛТАТИ

от проведения тест и  допуснатите  кандидати до интервю

 

за длъжността: Старши юрисконсулт

административно звено: дирекция Проекти, програми и инвестиции“, отдел „Мониторинг и устойчивост на проекти“ в Община Ловеч

 

На основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 2 от 27.06.2018 г. на конкурсната комисия назначена със заповед № 792/29.05.2018 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на постигнатите резултати от проведения тест с кандидатите допуснати до конкурс, конкурсната комисия обявява

 

1. Резултати от проведения тест

 

№ по ред

 

Име, презиме и фамилия

Брой верни отговори

Брой точки

1.

Весела Янева Кръстева

14

14

 

 

 

2. Допуска до интервю следните кандидати:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Весела Янева Кръстева

 

Интервюто с успешно издържалият теста кандидат ще се проведе на  27.06.2018 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:         /п/

                                                    /Венцислав Христов/

 

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

за длъжността: Старши юрисконсулт

административно звено: Отдел "Мониторинг и устойчивост на проекти" в дирекция "Проекти, програми и инвестиции" в Община Ловеч

На основание чл. 20 и чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 1 от 06.06.2018 г. на конкурсната комисия назначена със заповед № 792/29.05.2018 г. на кмета на Община Ловеч, въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия

1. Допуска до конкурс следните кандидати:

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Христофор Харизанов Северинов

2.

Весела Янева Кръстева

     Допуснатите  кандидати следва да се явят за решаване на тест на 27.06.2018 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч.

        Резултатите от проведения тест ще бъдат обявени в 13.30 часа на 27.06.2018 г. на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.

        Кандидатите издържали успешно теста следва да се явят на интервю на 27.06.2018 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч.

 1. Недопуснати до конкурс кандидати:

Няма.

 1. Нормативни документи: Закон за държавния служител, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за администрацията, Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация и всички законови и подзаконови нормативни актове свързани с изпълнението на длъжността.

 

----------------------------------------------------------------------------------

Старши юрисконсулт

На основание заповед № 733/18.05.2018 год. на кмета на Община Ловеч и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Община Ловеч обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт в дирекция „Проекти, програми и инвестиции“, отдел „Мониторинг и устойчивост на проекти“ в Община Ловеч

 

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни

актове:

 • Степен на образование: Висше - магистър;
 • Област на висше образование: Социални, стопански и правни науки
 • Професионално направление: Право
 • Професионален опит: 1 година или
 • Ранг: V младши;
 1. Област на дейност: 

Подпомага работата на общинската администрация за правилно прилагане на законовите и подзаконовите нормативни актове, осъществява правното обслужване, процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изработва становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функционирането на администрацията. Съгласува проекти на административни актове, договори, споразумения и други. Оказва правна помощ на структурните звена на общинската администрация, бюджетните дейности, кметовете на кметства и кметските наместници.

 1. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:
 • Да отговаря на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 1. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
 • Компютърна грамотност: работа с продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word, Power Point), свободно ползване на интернет;
 • Да познава нормативните документи в областта на държавната  администрация;
 1. Размер на минималната основна месечна заплата за длъжността - 510 лв.
 2. Начин за провеждане на конкурса:
 • Тест;
 • Интервю.
 1. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в

конкурса:

        7.1. Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС/ с приложени към него:

7.1.1. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС  за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по образец);

7.1.2.Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна

степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

7.1.3.Копие от документите удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;

7.1.4. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;

8. Документите се подават в стаи № 211 и № 212 на Общинска администрацияЛовеч, ул.”Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в срок от 14 дни от датата на публикуване на обявлението в регистъра по         чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализирания сайт за търсене на работа jobs.bg, на сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg и обявяване на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация.

            Начална дата на приемане на документи 23.05.2018 г.

            Крайна дата на приемане на документи 05.06.2018 г.

9. Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

10. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

11. Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати и други съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и публикувани на сайта на Община Ловеч.