Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява конкурс за работно място - експерт "Информационно обслужване и услуги" в Областен информационен център - гр. Ловеч

 

 


 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността експерт „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Ловеч.

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват

Удостоверяват ли представените документи съответствие с обявените минимални и специф. изисквания

Основание за недопускане

ОПДУ-4/03.06.2019 г. Мариета Цветанова Цанкова

ДА

ДА

Няма

ОПДУ-6/06.06.2019 г. Надя Светославова Венелинова

ДА

ДА

Няма

 

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за допускането им до участие в конкурса и за мястото, и часа на провеждането му.

Конкурсът ще се проведе на 16 юли 2019г. от 09.00 ч. в залата на Общински съвет Ловеч.

 

 

Списък на недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността експерт „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Ловеч.

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

 

Основание за недопускане

Любомира Бойкова Тинкова вх. № ОПДУ-1/08.05.2019г.

Представените документи не удостоверяват притежаване на изисквания минимален професионален опит – минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинга, контрола и/или реализацията на поне един проект с донорско финансиране от предприсъединителните и/или СКФ или Европейските структурни и инвестиционни фондове и/или по други програми, опит в предоставянето на информационни услуги, в организирането и провеждането на информационни събития, семинари конференции и др.

Велислав Петков Томов вх. № ОПДУ-3/31.05.2019 г.

Представените документи не удостоверяват притежаване на изисквания минимален професионален опит – минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинга, контрола и/или реализацията на поне един проект с донорско финансиране от предприсъединителните и/или СКФ или Европейските структурни и инвестиционни фондове и/или по други програми, опит в предоставянето на информационни услуги, в организирането и провеждането на информационни събития, семинари конференции и др.

Стойчо Кръстьов Кроснаров вх. №ОПДУ-5/04.06.2019г.

Представените документи не удостоверяват притежаване на изисквания минимален професионален опит – минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинга, контрола и/или реализацията на поне един проект с донорско финансиране от предприсъединителните и/или СКФ или Европейските структурни и инвестиционни фондове и/или по други програми, опит в предоставянето на информационни услуги, в организирането и провеждането на информационни събития, семинари конференции и др.

 

Кандидати ще бъдат уведомени писмено за резултатите от участие в конкурса.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

НА КОНКУРСНАТА  КОМИСИЯ …………………..

                                                            /инж. Цветан Георгиев/

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

За избор на експерт „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Ловеч, при следните условия:

Минимални изисквания:

Образователна степен: висше образование, степен „бакалавър”.

Професионален опит: минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинга, контрола и/или реализацията на поне един проект с донорско финансиране от предприсъединителните и/или СКФ или Европейските структурни и инвестиционни фондове и/или по други програми, опит в предоставянето на информационни услуги, в организирането и провеждането на информационни събития, семинари конференции и др.

Допълнителна квалификация:

 • Компютърна грамотност – MS Office, Internet, други софтуерни продукти
 • Владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз (английски език, френски език и/или немски език) (доказва се с диплома или сертификат за владеене на определено ниво); ползването на друг от официалните езици на ЕС на работно ниво е предимство.

Основни задачи:

 • извършва информационни и експертни дейности в сътрудничество с останалите членове на екипа на ОИЦ
 • разпространява информационни материали, издавани европейски институции, УО, произведени по проекти, съфинансирани от СКФ на ЕС
 • събира, обобщава и предоставя информация за добри практики.

Специфични задачи:

 • осигурява предоставянето на информационни и експертни услуги
 • съдейства при предоставянето на информационни услуги чрез Интернет, в т.ч. достъп до компютър и съответната периферна техника.

Провеждане на конкурса:

 1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.
 2. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.
 3. Конкурсът ще се проведе на три етапа – по документи, писмен тест и интервю.
 4. Необходими документи:
 • професионална автобиография на български, в Europass формат
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен
 • копия от документи, удостоверяващи продължителност на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка)
 • други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

Брутна заплата, вкл. и дължимите от работодателя осигурителни вноски:  1500, 00лв.

 

Място на подаване на документите: гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 22, ет. 3, стая № 320 в сградата на Община Ловеч (адрес на общината)

Срок за подаване на документи: до 17.00 часа на 07. 06. 2019 г., включително.

Списък на допуснатите до следващия етап ще бъдат публикувани на информационното табло в сградата на Община Ловеч, както и на Единния портал: www.eufunds.bg.