Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява конкурс за работно място - Управител в Областен информационен център - гр. Ловеч

 

 

 


 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността УПРАВИТЕЛ в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Ловеч.

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват

Удостоверяват ли представените документи съответствие с обявените минимални и специф. изисквания

Основание за недопускане

ОПДУ-7/06.06.2019 г. Георги Богданов Братоев

ДА

ДА

Няма

ОПДУ-8/07.06.2019 г. Тинка Стефанова Иванова

ДА

ДА

Няма

 

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за допускането им до участие в конкурса и за мястото, и часа на провеждането му.

Конкурсът ще се проведе на 16 юли 2019г. от 09.00 ч. в залата на Общински съвет Ловеч.

 

 

Списък на недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността УПРАВИТЕЛ в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Ловеч.

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

 

Основание за недопускане

Стела Анчева Димовска вх. № ОПДУ-2/17.05.2019 г.

Представените документи не удостоверяват притежаване на изисквания минимален професионален опит – минимум 1 година на управленска позиция, свързана с разработването, изпълнението, мониторинга и контрола и/или управлението и реализацията на проекти с европейско финансиране, или опит в работа с мрежи за предоставяне на информационни услуги, или опит в организирането и провеждането на информационни събития, семинари, обучения и др.

Велислав Петков Томов вх. № ОПДУ-3/31.05.2019 г.

Представените документи не удостоверяват притежаване на изисквания минимален професионален опит – минимум 1 година на управленска позиция, свързана с разработването, изпълнението, мониторинга и контрола и/или управлението и реализацията на проекти с европейско финансиране, или опит в работа с мрежи за предоставяне на информационни услуги, или опит в организирането и провеждането на информационни събития, семинари, обучения и др.

 

Кандидати ще бъдат уведомени писмено за резултатите от участие в конкурса.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

НА КОНКУРСНАТА  КОМИСИЯ …………………..

                                                            /инж. Цветан Георгиев/

 


 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

За избор на УПРАВИТЕЛ в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Ловеч, при следните условия:

Минимални изисквания:

Образователно-квалификационна степен: висше образование, степен магистър”.

Управленски опит: минимум 1 година.

Професионален опит: минимум 1 година опит в разработването, изпълнението, мониторинга и контрола и/или управлението и реализацията на поне един проект с европейско финансиране от предприсъединителните и/или СКФ или Европейските структурни и инвестиционни фондове; или опит в работа с мрежи за предоставяне на информационни услуги; опит в организирането и провеждането на информационни събития, семинари, конференции и др.

Допълнителна квалификация:

 • Компютърна грамотност – MS Office, Internet, други софтуерни продукти
 • Владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз (английски език, френски език и/или немски език) (доказва се с диплома или сертификат за владеене на определено ниво); ползването на друг от официалните езици на ЕС на работно ниво е предимство.

Основни задачи:

 • планира, организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ОИЦ
 • контактува и сътрудничи с други мрежи за информация на ЕК, регионалните структури на министерствата, с областните управи и с общините
 • координира и контролира работата по разпространяването на информация и документи
 • контактува с представителите на медиите
 • отговаря за организирането на събития за популяризиране на оперативните програми на територията на областта – семинари, обучения, посещения, лекции и др.

Провеждане на конкурса:

 1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.
 2. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.
 3. Конкурсът ще се проведе на три етапа – по документи, писмен тест и интервю.
 4. Необходими документи:
 • професионална автобиография на български, в Europass формат
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен
 • копия от документи, удостоверяващи продължителност на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка)
 • други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

Брутна заплата, вкл. и дължимите от работодателя осигурителни вноски: 1850, 00 лв.

Място на подаване на документите: гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 22, ет. 3, стая № 320 в сградата на Община Ловеч (адрес на общината)

Срок за подаване на документи: до 17.00 часа на 07. 06. 2019 г., включително.

Списък на допуснатите до следващия етап ще бъдат публикувани на информационното табло в сградата на Община Ловеч, както и на Единния портал: www.eufunds.bg.