Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на Детска ясла – 2 работни места

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 44, ал. 1, т.1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка чл.90, ал.2 и чл.91, ал.1 от Кодекса на труда и в изпълнение на Заповед № З - 658/21.04.2023 г. на Кмета на Община Ловеч се

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за заемане на длъжността „Директор“ на Детска ясла – 2 работни места, както следва:

 

 

1. Детска ясла № 3 „Мечо Пух“ – с административен адрес: гр. Ловеч, ул. „Райна  Княгиня“ № 2

2. Детска ясла № 5 „Патиланци“ – с административен адрес: гр. Ловеч, ж.к. „Червен бряг“ № 11.

 

І. Изисквания за длъжността:

 1. Образование – минимална степен - висше – бакалавър
 2. Специалност – „Лекар“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“,  „Лекарски асистент“, „Фелдшер” или „Инспектор по обществено здраве“
 3. Професионален опит – минимум 4 години
 4. Компютърна грамотност – Word, Excel
 5. Познаване на нормативните актове в областта на детското здравеопазване и трудовото законодателство.

 

ІІ. Описание на длъжността:

1.  Ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на детската ясла;

2. Представлява детската ясла пред всички държавни и общински органи, пред организации, физически и юридически лица;

3.Отговаря за организацията и осъществяването на хигиенния и противоепидемичния режим;

4. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори на лицата, които работят в детската ясла;

5. Утвърждава щатното разписание на детската ясла;

6. Осигурява необходимите условия за системно повишаване на квалификацията на медицинските специалисти, които работят в детската ясла;

7. Утвърждава правилник за вътрешния ред за детската ясла;

8. Отговаря за законосъобразното и целесъобразното разходване на бюджета на детската ясла.

 

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

І-ви етап:  Подбор по документи за допускане на кандидатите;

ІІ-ри етап: Оценка на „Програма за развитието на детската ясла за 3 години” и провеждане на интервю.

 

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и на интернет страницата на Община Ловеч.

 

ІV. Необходими документи:

 1. Заявление за участие в конкурса /по образец/.
 2. Автобиография – CV.
 3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.
 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.
 5. Медицинско свидетелство.
 6. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен учет по повод психично заболяване.
 7. Свидетелство за съдимост. /Справката се изисква по служебен път като заявление се подава от гл. експерт „Човешки ресурси“ в Община Ловеч, при приемане на документите/.
 8. Едновременно с документите за кандидатстване, в отделен запечатан плик с надпис „Програма”, кандидатите подават разработената от тях „Програма за развитието на детската ясла за 3 години.”

 

V. Място и срок за подаване на документите за конкурса:

  1. Документите се подават лично или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно).

  2. Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден между 08:30-12:00 часа и 13:00-16:30 часа в сградата на Община Ловеч, ул. „Търговска” № 22, стая № 211 и 212, в срок до 16:30 часа на 25.05.2023 г.