Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява конкурси за длъжностите "Директор" на ДГ „Люляче“ – гр. Ловеч и „Директор” на ДГ „Мария Сиркова“- гр. Ловеч

28.08.2023 г.

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 

от провеждането на конкурс за длъжността

директор на Детска градина „Люляче“ – Ловеч

 

 

 

С протокол № 2 от 25.08.2023 г. конкурсната комисия назначена със заповед № З – 1383/18.08.2023 г. на кмета на Община Ловеч  

 

 

 

РЕШИ:

 

 

1. Класира Ирена Маринова Кръстева с 213 точки като успешно издържала конкурса.

2. Протоколът да се предостави на кмета на Община Ловеч, за сключване на Трудов договор с класираната Ирена Маринова Кръстева на основание чл. 96, ал. 1 от Кодекса на труда.

 

 

 

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: ……/п/……….

                                                            /Венцислав Христов/                                                          

 


 

28.08.2023 г.

 

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 

от провеждането на конкурс за длъжността

директор на Детска градина „Мария Сиркова“ – Ловеч

 

 

 

С протокол № 2 от 25.08.2023 г. конкурсната комисия назначена със заповед № З – 1382/18.08.2023 г. на кмета на Община Ловеч  

 

 

 

РЕШИ:

 

 

1. Класира Геновева Петкова Стойкова със 190 точки като успешно издържала конкурса.

2. Протоколът да се предостави на кмета на Община Ловеч, за сключване на Трудов договор с класираната Геновева Петкова Стойкова на основание чл. 96, ал. 1 от Кодекса на труда.

 

 

 

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: ……/п/……….

                                                            /Венцислав Христов/                                                          

 

 

 


 

 

 

 

 

 

08.08.2023 г.

 

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността директор на Детска градина „Люляче“

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват

Удостоверяват ли представените документи съответствие с обявените минимални и специф. изисквания

Основание за недопускане

К7-1/20.07.2023 г. Ирена Маринова Кръстева

ДА

ДА

Няма

 

 

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за допускането им до участие в конкурса и за мястото, и часа на провеждането му.

Няма недопуснати кандидати.

Конкурсът ще се проведе на 25 август 2023 г. от 11.00 ч. в кабинета на г-н Венцислав Маринов Христов, заместник-кмет „Образование, култура, туризъм, здравеопазване и социални дейности“ на Община Ловеч.

 

 

 

 

 

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

НА КОНКУРСНАТА  КОМИСИЯ …………/П/……………..

                                                             /ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ/

 


 

 

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността директор на Детска градина „Мария Сиркова“

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват

Удостоверяват ли представените документи съответствие с обявените минимални и специф. изисквания

Основание за недопускане

К6-1/25.07.2023 г. Геновева Петкова Стойкова

ДА

ДА

Няма

 

 

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за допускането им до участие в конкурса и за мястото, и часа на провеждането му.

Няма недопуснати кандидати.

Конкурсът ще се проведе на 25 август 2023 г. от 10.00 ч. в кабинета на г-н Венцислав Маринов Христов, заместник-кмет „Образование, култура, туризъм, здравеопазване и социални дейности“ на Община Ловеч.

 

 

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

НА КОНКУРСНАТА  КОМИСИЯ …………/П/……………..

                                                             /ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ/

 

 


 

 

 

 

            

 

 

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал 2 от ЗМСМА, чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 217, ал. 3 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и Заповед № З-1088/30.06.2023 г. и заповед № З- 1089/ 30.06.2023 г. на Кмета на Община Ловеч

 

ОБЯВЯВА

 

КОНКУРСИ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „ДИРЕКТОР”

НА ДГ „Люляче“ – гр. Ловеч и „ДИРЕКТОР” на ДГ „Мария Сиркова“- гр. Ловеч

 

 

 

Място на работа:

  • ДГ „Люляче“; адрес: 5500 гр. Ловеч, ул. ”Цар Иван Александър” № 37Б
  • ДГ „Мария Сиркова“ адрес: 5500 гр. Ловеч, ул. „Васил Левски“ 3

 

1. Област на дейност: Възпитание, социализиране, обучение, отглеждане и подкрепа за личностно развитие на деца до постъпването им в I-ви клас; организация, координация и контрол на дейности в детската градина; административно-управленска и финансова дейност. Директорът на детската градина ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната и общинската политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията.

2. Изисквания към кандидатите:

2.1. Да са български граждани.

2.2. Да отговарят на изискванията по чл. 33, ал. 1 от Наредба № 15/22.07.2019 г.за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (да са придобили висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и с не по-малко от пет години учителски стаж), и на чл. 215, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование:

 – не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията; не са лишени от право да упражняват професията; не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.

2.3. Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 и т. 3 от Кодекса на труда, освен ако наказанието е заличено.

2.4. Да не е прекратяван трудовият им договор като директор или учител на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда през последната година преди подаване на документите за конкурса.

2.5. Да имат придобито образование и квалификация, които да позволяват изпълнението на чл. 33, ал. 3 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

2.6. Да са придобили висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на длъжността, позволяваща да се изпълнява нормата задължителна преподавателска работа на директор в детска градина, съгласно чл. 213, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 33, ал. 1 от Наредба № 15/22.07.2019 г.

2.7. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж към датата на кандидатстване, съгласно чл. 213, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, като за „учителски стаж“ се зачита посочения в § 1, т. 3 от Допълнителна разпоредба на Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“.

2.8. Да притежават допълнителна квалификация за работа с компютър.

3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежда, както следва:

3.1. Допускане по документи - извършва се от комисия по допускане, която разглежда постъпилите в срок заявления на кандидатите и приложенията към тях , с цел да прецени дали кандидатите са представили всички необходими документи и дали същите удостоверяват изпълнението на посочените в заповедта за обявяване изисквания;

3.2. Защита на „Концепция за развитие на детската градина за период от три години“ и събеседване на кандидатите с членовете на комисията провеждаща конкурса. Със защитата на концепцията се цели да се проверят уменията на кандидатите за стратегическо мислене – определяне на мисия, визия, цели, действия и резултати, както и умения за представяне, защита и реализиране на концепцията.

4. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

5. Недопуснатите кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа.

6. Допуснатите кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото на провеждане на конкурса. Датата, часът на започване и мястото за провеждане на конкурса се публикуват и на интернет страницата на Община Ловеч.

7. Защитата на концепцията се провежда по определен график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред.

Комисията оценява:

7.1. Защита на „Концепция за развитие на детската градина за период от три години“;

7.2. Степен на познаване на нормативните актове: компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове в системата предучилищното и училищното образование, както и разбиране и познаване на съответните нормативни актове, свързани с изпълнението на длъжността „директор“ на общинска детска градина;

7.3. Обща управленска култура: управленска компетентност свързана със способност за формиране на цели, начина за тяхното постигане и очаквани резултати; способност за решаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средствата за тяхното осъществяване; организационна компетентност, свързана със способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване изпълнението на приоритетни задачи;

7.4. Комуникативни способности и езикова култура: комуникационна компетентност, свързана с умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ и езикова култура; умения за мотивиране и убеждаване.

8. Конкурсът се провежда от комисия назначена със заповед от Кмета на Община Ловеч в съответствие с чл. 94 от КТ.

9. Необходими документи за участие в конкурса:

9.1. Заявление за участие в конкурса до Кмета на Община Ловеч (по образец).

9.2. Към заявлението се прилагат:

9.2.1. Професионална автобиография (европейски формат).

9.2.2. Документи за придобита образователно-квалификационна степен на висше образование и специалност на висшето образование, професионална квалификация, правоспособност (заверено от участника копие).

9.2.3. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (заверено от участника копие).

9.2.4. Копие от документи, удостоверяващи изискуемия стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка или друг документ удостоверяващ такъв стаж.

9.2.5. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист – оригинал.

9.2.6. Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжността „директор“ на ДГ „Люляче“ (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата) – оригинал.

9.2.7. Известие за защита на данните до работниците и служителите, кандидатите за работа и изпълнителите по граждански договори в Община Ловеч (по образец)

9.2.8. Концепция за развитие на детската градина за период от три години и събеседване на кандидатите с членовете на комисията провеждаща конкурса.

10. Място и срок за подаване на документите: Документите за участие в конкурса се подават  лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в стаи № 211 и 212 на Общинска администрацияЛовеч, ул. “Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в едномесечен срок от датата на публикуване в централен ежедневник, сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg, на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и на специализирания сайт за търсене на работа jobs.bg.

10.1. Заявлението и приложенията към него могат да се подадат и по електронен път на kmet@lovech.bg., като в този случай заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във формат PDF, в криптиран вид чрез един от следните формати: „.7z“,  „.zip“ или  „.rar“.

10.2. Оповестяването на конкурса да се извърши с публикуване на обявление в централен ежедневник, на сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg, на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и на специализирания сайт за търсене на работа jobs.bg.

10.3. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

10.4. Заявлението и документите се подават в запечатан плик с надпис „За конкурса за заемане на длъжността „Директор” на ДГ „Люляче“ - гр. Ловеч или „За конкурса за заемане на длъжността „Директор” на ДГ „Мария Сиркова“- Ловеч.

11. Допуснатите до конкурса кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на конкурса. Информират се и недопуснатите кандидати, с мотивите за това. В 7 /седем/ дневен срок те могат да направят възражение пред работодателя.

 

Лица за контакти: експерти „Човешки ресурси“

тел.: 068 688283