Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява подбор за длъжност „Работник поддръжка“ в Община Ловеч, БД „Комунални дейности“, звено „Поддръжка и ремонт на общински обекти“

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.056-0003 – C01 от 06.07.2021 г., за реализацията на Проект “Социално – икономическа интеграция на уязвими групи – интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в гр. Ловеч“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи – интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ –Компонент  2.

ОБЩИНА ЛОВЕЧ:

Обявява подбор за длъжност „Работник поддръжка“ в Община Ловеч, БД „Комунални дейности“, звено „Поддръжка и ремонт на общински обекти“

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА И ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Длъжност: „Работник поддръжка“ – 1 щ. бр.

Образование: основно

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква. Наличието на опит ще се счита за предимство.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Способност да планира,организира и контролира собствената си работа;
 • Способност да работи ефективно с колегите си;
 • Дисциплинираност;
 • Отговорност
 • Кандидатите да са безработни или неактивни лица
 • Кандидатите да не са били служители в Община Ловеч след 31 май 2021 г.

 

Основни задължения на длъжността: 

 • Отстранява повреди по стъкла, врати, прозорци, мебели и друг инвентар;
 • Извършва частични ремонти и помага при извършване на основни ремонти;
 • Подпомага снабдяването с материали, инвентар, обзавеждане, като извършва товаро-разтоварни и преносни работи;
 • Отстранява в разумен срок на всички повреди;
 • Изпълнява и други възложени задачи от прекия ръководител и ръководството на общинската администрация

 

     Място на изпълнение на длъжността: Община Ловеч, БД „Комунални дейности“, звено „Поддръжка и ремонт на общински обекти“    

 

Начин на провеждане на подбора: по документи и събеседване.

Форма на назначаване: трудово правоотношение, за срок  от осем месеца.

Необходими документи:

 1. Заявление (по образец);
 2. Автобиография (по образец);
 3. Копие от документ за завършено образование;
 4. Копие от документи за допълнителна квалификация (при наличие);
 5. Копие на трудова или служебна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионалния опит;
 6. Декларация за обработка на лични данни (по образец);
 7. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по образец);

 Място на подаване: Документите се подават лично, чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в сградата на Община Ловеч, адрес: ул. „Търговска“ № 22, ет.3 ст. 310

Срок за подаване на документите: Документите се подават от 26.11.2021 г. до 03.12.2021 г. включително.

 

В рамките на срока за подаване на документи, кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за позицията, в сградата на Община Ловеч, ет. 3, стая 310.

За допълнителни въпроси: 068/ 688 299; 068/ 688 235

Документите по образец се получават на адрес: гр. Ловеч, ул.“Търговска“ № 22, ет.3, ст.310 или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Ловеч.

 

Приложения:

Заявление (по образец);

Автобиография (по образец);

Декларация за обработка на лични данни (по образец);

Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по образец);

 

 


Проект  „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи – интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в гр. Ловеч“, Договор № BG05M9OP001-2.056-0003-C01