Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява подбор за длъжност „Трудотерапевт“ в социалната услуга „Преходно жилище“ за деца от 15 до 18 годишна възраст

                           

 

ОБЯВЛЕНИЕ

В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.019-0012 – C02 от 24.02.2020 г., за реализацията на Проект “Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр.Ловеч“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ - Компонент 1.

ОБЩИНА ЛОВЕЧ:

Обявява подбор за длъжност „Трудотерапевт“ в социалната услуга „Преходно жилище“ за деца  от 15 до 18 годишна възраст

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА И ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Длъжност: Трудотерапевт – 0,5 щ.бр.

Образование: средно

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква. Наличието на опит и/или работа с деца и младежи в риск, включително с увреждания ще се счита за предимство.

Специфични изисквания за заемане на длъжността: умения в приложните  дейности (рисуване, плетене, шиене, и др.), креативност; умения за общуване с деца и лица в риск и с увреждания; умение за идентифициране и задоволяване индивидуалните потребности на децата, свързани със заеманата длъжност.

Основни задължения на длъжността:  организира и провежда трудотерапевтични дейности, мероприятия, занимания и консултации за придобиване на умения във връзка с организиране на ежедневието и професионалната ориентация, съобразно индивидуалните възможности и личен избор на децата.

Място на изпълнение на длъжността: социална услуга „Преходно жилище“ за деца  от 15 до 18 годишна възраст с адрес: гр. Ловеч, ж. к. „Здравец“ № 41, ет. 2

Начин на провеждане на подбора: по документи и събеседване.

Форма на назначаване: трудово правоотношение, за срока на проекта.

Необходими документи:

  1. Заявление (по образец);
  2. Автобиография (по образец);
  3. Копие от документ за завършено образование;
  4. Копие от документи за допълнителна квалификация (при наличие);
  5. Копие на трудова или служебна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионалния опит;
  6. Копие от документ, удостоверяващ компютърна грамотност или копие на диплома за часовете по информатика, информационни технологии (при наличие);
  7. Декларация за обработка на лични данни (по образец);
  8. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по образец);

 Място на подаване: Документите се подават лично, чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в сградата на Община Ловеч, адрес: ул. „Търговска“ № 22, ет.3 ст.307

Срок за подаване на документите: Документите се подават от 16.10.2020 г. до 23.10.2020 г. включително.

 

В рамките на срока за подаване на документи, кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за позицията, в сградата на Община Ловеч, ет. 3, стая 307.

За допълнителни въпроси: 068/ 688 389; 068/ 688 230

Документите по образец се получават на адрес: гр. Ловеч, ул.“Търговска“ № 22, ет.3, ст.307 или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Ловеч.

 

Приложения:

Заявление (по образец);

Автобиография (по образец);

Декларация за обработка на лични данни (по образец);

Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по образец);