Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява подбор за длъжността медицинска сестра за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.090-0018-C01 от 10.01.2022 г., за реализацията на проект „Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания в Община Ловеч - Етап 2 - предоставяне на новите услуги“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“

 

ОБЩИНА ЛОВЕЧ:

Обявява подбор за длъжността МЕДИЦИНСКА СЕСТРА за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“, с адрес: гр. Ловеч ул. „Александър Батенберг I“ №22

 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА И ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЛЪЖНОСТНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА:

1. Медицинска сестра – 1 щ. бр.

Образование: висше

Минимална образователна степен: професионален  бакалавър

Област на висшето образование: здравни грижи

Професионално направление: Медицинска сестра

Професионален опит (продължителност и вид): не се изисква.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Умения за самостоятелна работа и умения за работа в екип; Добри комуникативни умения;

Умения за бърза, адекватна реакция и вземане на решение в ситуация на криза, емоционален конфликт, осъществяване на кризисни интервенции, умения за адекватно поведение при работа с лица с агресивно/автоагресивно поведение и други;

Основни задължения на длъжността: предоставя здравни услуги на потребителите на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“. Основните дейности са свързани с грижа за здравето на целевата група, при осигуряване на безопасността на потребителя; контролира и консултира приема на лекарства, предписани от лекар; организира здравни беседи за целевата група; осигурява при нужда консултация с лекар; планира, организира и отговаря за осигуряването на достъп до здравеопазване за всеки от потребителите на Центъра; събира и предоставя здравна информация за потребителите на социалната услуга; участва в изготвянето на оценки и индивидуални планове за лечение и грижа на потребителите и актуализиране при необходимост; наблюдава здравословното състояние на потребителите и при необходимост оказва долекарска помощ съобразно компетенциите си; извършва здравни услуги и манипулации, съгласно утвърдени методики от Министерство на здравеопазването; изпълнява и други  разпореждания на Управителя на услугата.

Място на изпълнение на длъжностите:  „Център за грижа за лица с психични разстройства“, с адрес: гр. Ловеч ул. „Александър Батенберг I“ № 22.

Начин на провеждане на подбора: по документи и събеседване.

Форма на назначаване: трудово правоотношение, за срока на проекта.

Необходими документи:

1. Заявление (по образец);

2. Автобиография (по образец);

3. Копие от документ за завършено образование;

4. Копие от документи за допълнителна квалификация (при наличие);

5. Копие на трудова или служебна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионалния опит;

6. Копие от документ, удостоверяващ компютърна грамотност или копие на диплома за часовете по информатика, информационни технологии (при наличие, за длъжностите, за които се изисква);

7. Декларация за обработка на лични данни (по образец);

8. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по образец);

Място на подаване: Документите се подават лично, чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в сградата на Община Ловеч, адрес: ул. „Търговска“ № 22, ет.3 ст.307.

Срок за подаване на документите: Документите се подават от 22.11.2022 г. до 12.12.2022 г. включително.

В рамките на срока за подаване на документи, кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за позицията, за която кандидатстват, в сградата на Община Ловеч, ет. 3, стая 307.

За допълнителни въпроси: тел. 068/ 688 230 - Катя Колева-Михайлова – Ръководител проект

Документите по образец се получават на адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, ет.3, ст.307 или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Ловеч.

Приложения:

Заявление (по образец);

Автобиография (по образец);

Декларация за обработка на лични данни (по образец);

Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по образец);

 


Договор за БФП №  BG05M9OP001-2.090-0018-C01 Проект „Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания в Община Ловеч – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“