Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява подбор за незаета длъжност „Работник поддръжка“ (4 щ. бр.) в БД „Комунални дейности“, звено „Поддръжка и ремонт на общински обекти“

 

 

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ СЛЕД ПРОВЕДЕН ВТОРИ ЕТАП /СЪБЕСЕДВАНЕ/

ОТ ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТ „РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА“ В БД „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“, ЗВЕНО „ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ“

 

След проведен втори етап /събеседване/ за подбор на персонал по проект „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи – интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в гр.Ловеч“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи – интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2.

 За обявената длъжност „Работник поддръжка“- 4 щ. бр. в БД „Комунални дейности“, звено „Поддръжка и ремонт на общински обекти“:

 

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Брой точки

1.

СИУГ – 24/20.10.2021 г.

Андриян Малинов Бисеров

Работник поддръжка

70

2.

СИУГ-23/07.10.2021 г.

Селим Бекиров Бекиров

Работник поддръжка

60

3.

СИУГ – 25/20.10.2021 г.

Тихомир Димитров Атанасов

Работник поддръжка

69

4.

СИУГ-18/28.09.2021 г.

Христо Василев Стоянов

Работник поддръжка

56

5.

СИУГ-19/28.09.2021 г.

Аделин Павлинов Веселинов

Работник поддръжка

Не се явил

6.

СИУГ-20/01.10.2021 г.

Емил Руменов Емилов

Работник поддръжка

Не се явил

 

Максимален брой точки – 84. Кандидат, получил по-малко от 35 точки не се одобрява за заемане на длъжността.

Кандидатите, класирани от първо до четвърто място в списъка за обявената длъжност „Работник поддръжка“ в БД „Комунални дейности“, звено „Поддръжка и ремонт на общински обекти“ ще бъдат поканени за сключване на трудов договор.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

след проведен първи етап /по документи/ за подбор на персонал по проект „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи – интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в гр.Ловеч“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи – интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2.

За обявената длъжност „Работник поддръжка“- 4 щ. бр. комисията допуска/не допуска до втори етап следните кандидати:

   Вх.№/дата

      Три имена

Длъжност

Допуска се/не се допуска

1.

СИУГ-18/28.09.2021 г.

Христо Василев Стоянов

Работник поддръжка

Да

2.

СИУГ-19/28.09.2021 г.

Аделин Павлинов Веселинов

Работник поддръжка

Да

3.

СИУГ-20/01.10.2021 г.

Емил Руменов Емилов

Работник поддръжка

Да

4.

СИУГ-23/07.10.2021 г.

Селим Бекиров Бекиров

Работник поддръжка

Да

5.

СИУГ-24/20.10.2021 г.

Андриян Малинов Бисеров

Работник поддръжка

Да

6.

СИУГ-25/20.10.2021 г.

Тихомир Димитров Атанасов

Работник поддръжка

Да

 

Събеседването с допуснатите до втори етап кандидати ще се проведе на: 26.10.2021 г. в сградата на Община Ловеч, по предварително изготвен график, с който допуснатите кандидати са запознати по телефона.

За повече информация и въпроси: 068/ 688 299.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.056-0003 – C01 от 06.07.2021 г., за реализацията на Проект “Социално – икономическа интеграция на уязвими групи – интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в гр. Ловеч“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи – интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ –Компонент  2.

 

ОБЩИНА ЛОВЕЧ:

Обявява подбор за незаета длъжност „Работник поддръжка“ в Община Ловеч, БД „Комунални дейности“, звено „Поддръжка и ремонт на общински обекти“

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА И ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Длъжност: „Работник поддръжка“ – 4 щ. бр.

Образование: основно

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква. Наличието на опит ще се счита за предимство.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Способност да планира,организира и контролира собствената си работа;
 • Способност да работи ефективно с колегите си;
 • Дисциплинираност;
 • Отговорност
 • Кандидатите да са безработни или неактивни лица
 • Кандидатите да не са били служители в Община Ловеч след 31 май 2021 г.

 

Основни задължения на длъжността: 

 • Отстранява повреди по стъкла, врати, прозорци, мебели и друг инвентар;
 • Извършва частични ремонти и помага при извършване на основни ремонти;
 • Подпомага снабдяването с материали, инвентар, обзавеждане, като извършва товаро-разтоварни и преносни работи;
 • Отстранява в разумен срок на всички повреди;
 • Изпълнява и други възложени задачи от прекия ръководител и ръководството на общинската администрация

 

     Място на изпълнение на длъжността: Община Ловеч, БД „Комунални дейности“, звено „Поддръжка и ремонт на общински обекти“    

 

Начин на провеждане на подбора: по документи и събеседване.

Форма на назначаване: трудово правоотношение, за срок  от осем месеца.

Необходими документи:

 1. Заявление (по образец);
 2. Автобиография (по образец);
 3. Копие от документ за завършено образование;
 4. Копие от документи за допълнителна квалификация (при наличие);
 5. Копие на трудова или служебна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионалния опит;
 6. Декларация за обработка на лични данни (по образец);
 7. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по образец);

Място на подаване: Документите се подават лично, чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в сградата на Община Ловеч, адрес: ул. „Търговска“ № 22, ет.3 ст. 310 и в ст. 305.

Срок за подаване на документите: Документите се подават до 22.10.2021 г. включително.

В рамките на срока за подаване на документи, кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за позицията, в сградата на Община Ловеч, ет. 3, стая 310 и в стая 305.

За допълнителни въпроси: 068/ 688 299; 068/ 688 235

Документите по образец се получават на адрес: гр. Ловеч, ул. “Търговска“ № 22, ет.3, ст. 310 и в ст. 305 или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Ловеч.

 

Приложения:

Заявление (по образец);

Автобиография (по образец);

Декларация за обработка на лични данни (по образец);

Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по образец);

 


Проект  „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи – интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в гр. Ловеч“, Договор № BG05M9OP001-2.056-0003-C01