Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява подбор за незаета длъжност САНИТАР за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“, с адрес: гр. Ловеч ул. „Александър Батенберг I“ №22

 

 

 

СПИСЪК

НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ

След проведен втори етап – интервю/събеседване на процедура за подбор и назначаване за незаета длъжност „Санитар“ за социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“ по проект „Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания в община Ловеч – етап 2 – предоставяне на новите услуги“, Договор за БФП № BG05M9OP001-2.090-0018-C01/10.01.2022 г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“.

 

За обявената незаета длъжност „САНИТАР“ – 1 щ. бр. в социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“:

 

Вх.№/дата

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Брой точки

1.

НДГ – 37/22.06.2022 г.

 

Павлин Гошев Грънчарски

Санитар

126

 

2.

 

НДГ –

39/24.06.2022 г.

Наталия Тодорова Дончева

Санитар

123

3.

НДГ – 38/24.06.2022 г.

Кристин Владимирова Владимирова

Санитар

122

 

4.

 

НДГ –

40/24.06.2022 г.

Иван Ненчев Йонков

Санитар

121

5.

НДГ –

36/22.06. 2022 г.

Валентина Георгиева Стефанова

Санитар

115

 

Максимален брой точки – 126. Кандидат, получил по-малко от 42 точки не се одобрява за заемане на длъжността.

Кандидатът, класиран на първо място за заемане на длъжността „Санитар“ в в списъка ще бъде поканен за сключване на трудов договор.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

от проведен първи етап /по документи/ на процедура за подбор за незаета длъжност „Санитар“ за социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“

по проект „Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания в община Ловеч – етап 2 – предоставяне на новите услуги“, Договор за БФП № BG05M9OP001-2.090-0018-C01/10.01.2022 г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“.

 

За незаета длъжност „САНИТАР“ – 1 щ. бр. в социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“:

Вх.№/дата

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

НДГ –

36/22.06. 2022 г.

Валентина Георгиева Стефанова

Санитар

Да

-

2.

НДГ – 37/22.06.2022 г.

Павлин Гошев Грънчарски

Санитар

Да

-

3.

НДГ – 38/24.06.2022 г.

Кристин Владимирова Владимирова

Санитар

Да

-

4.

НДГ –

39/24.06.2022 г.

Наталия Тодорова Дончева

Санитар

Да

-

5.

НДГ –

40/24.06.2022 г.

Иван Ненчев Йонков

Санитар

Да

-

 

Интервюто/събеседването с допуснатите до втори етап кандидати ще се проведе на 28.06.2022 г. с начален час 14:00 ч., в сградата на Община Ловеч, с адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, по предварително изготвен график, с който кандидатите ще бъдат запознати по телефона.

За повече информация и въпроси: 068/ 688 230.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.090-0018-C01 от 10.01.2022 г., за реализацията на проект „Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания в Община Ловеч - Етап 2 - предоставяне на новите услуги“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“

 

ОБЩИНА ЛОВЕЧ:

Обявява подбор за незаета длъжност САНИТАР за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“, с адрес: гр. Ловеч ул. „Александър Батенберг I“ №22

 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА И ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЛЪЖНОСТНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА:

1. Санитар – 1 щ. бр.

Образование – минимална степен на завършено образование средно;

Професионален опит (продължителност и вид): – не се изисква;

Лични качества – инициативност; оперативност; желание и мотивация за работа с лица с психични разстройства.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Умения за бърза, адекватна реакция и вземане на решение в ситуация на криза, емоционален конфликт, осъществяване на кризисни интервенции, умения за адекватно поведение при работа с лица с агресивно/автоагресивно поведение и други;

Умения за самостоятелна работа и умения за работа в екип.

Основни задължения на длъжността: Осъществява дейности пряко свързани с обслужването на потребителите в Центъра, включващи поддържане на лична хигиена на потребителите; поддържане на хигиена в помещението, което потребителят обитава; помощ при хранене и прием на течности; помощ при обличане, помощ при подреждане на лични вещи; пране и гладене на дрехите на потребителите; придружаване на потребителите при разходка и при дейности в свободното време. Поддържане на хигиена – почистване и дезинфекция на всички помещения и коридори на Центъра; оказва съдействие на медицинските сестри в услугата при работата им с потребителите; изпълнява и други  разпореждания на Управителя на услугата.

 

Място на изпълнение на длъжностите:  „Център за грижа за лица с психични разстройства“, с адрес: гр. Ловеч ул. „Александър Батенберг I“ № 22.

Начин на провеждане на подбора: по документи и събеседване.

Форма на азначаване: трудово правоотношение, за срока на проекта.

 

Необходими документи:

1. Заявление (по образец);

2. Автобиография (по образец);

3. Копие от документ за завършено образование;

4. Копие от документи за допълнителна квалификация (при наличие);

5. Копие на трудова или служебна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионалния опит;

6. Копие от документ, удостоверяващ компютърна грамотност или копие на диплома за часовете по информатика, информационни технологии (при наличие, за длъжностите, за които се изисква);

7. Декларация за обработка на лични данни (по образец);

8. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по образец);

 

Място на подаване: Документите се подават лично, чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в сградата на Община Ловеч, адрес: ул. „Търговска“ № 22, ет.3 ст.307.

Срок за подаване на документите: Документите се подават от 15.06.2022 г. до 24.06.2022 г. включително.

В рамките на срока за подаване на документи, кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за позицията, за която кандидатстват, в сградата на Община Ловеч, ет. 3, стая 307.

За допълнителни въпроси: тел. 068/ 688 230 - Катя Колева-Михайлова – Ръководител проект

Документите по образец се получават на адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, ет.3, ст.307 или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Ловеч.

 

Приложения:

Заявление (по образец);

Автобиография (по образец);

Декларация за обработка на лични данни (по образец);

Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по образец);

 

 

 

 


Договор за БФП №  BG05M9OP001-2.090-0018-C01
Проект „Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания в Община Ловеч – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“