Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НЕЗАЕТА ДЛЪЖНОСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ“ ЗА МЛАДЕЖИ ОТ 18 ДО 21 ГОДИНИ

 

ОБЯВЛЕНИЕ

В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.019-0012 – C02 от 24.02.2020 г., за реализацията на Проект “Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр.Ловеч“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ - Компонент 1.

ОБЩИНА ЛОВЕЧ:

Обявява подбор за незаета длъжност за предоставяне на социалната услуга „Наблюдавано жилище“ за младежи от 18 до 21 години

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТА И ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Социален работник  - 1 щ.бр.

Образование: висше

Минимална образователна степен: бакалавър

Област на висше образование: Социални дейности

Професионален опит (продължителност и вид): не се изисква.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Специфични изисквания за заемане на длъжността: умения за общуване с младежи в риск, напускащи резидентни услуги; компетентност свързана с познаване и прилагане на нормативната уредба, имаща отношение към защита правата и интересите на потребителите;

познаване на системата за грижи в общността и умения за работа с клиенти; способност да преговаря и да разрешава  конфликти; умения за активно слушане, проявяване на емпатия;

Основни задължения на длъжността: Отговаря за цялостна организация на ежедневието на младежите настанени в „Наблюдавано жилище“, индивидуалното планиране на дейностите по предоставяне на социалната услуга, организира комуникацията с работодатели, институции и организации.

Място на изпълнение на длъжността: социална услуга „Наблюдавано жилище“ с адрес: гр. Ловеч, ж. к. „Здравец“, бл. 203, вх. А, ет. 2, ап. 3

 

Начин на провеждане на подбора: по документи и събеседване.

 

Форма на назначаване: трудово правоотношение.

 

Необходими документи:

1. Заявление (по образец);

2. Автобиография (по образец);

3. Копие от документ за завършено образование;

4. Копие от документи за допълнителна квалификация (при наличие);

5. Копие на трудова или служебна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионалния опит;

6. Копие от документ, удостоверяващ компютърна грамотност или копие на диплома за часовете по информатика, информационни технологии (за длъжностите, за които се изисква);

7. Декларация за обработка на лични данни (по образец);

8. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по образец);

 

 Място на подаване: Документите се подават лично, чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в сградата на Община Ловеч, адрес: ул. „Търговска“ № 22, ет.3 ст.307

 

Срок за подаване на документите: Документите се подават от 26.08.2021 г. до 02.09.2021 г. включително.

 

В рамките на срока за подаване на документи, кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за позицията, в сградата на Община Ловеч, ет. 3, стая 307.

За допълнителни въпроси: 068/ 688 389; 068/ 688 230

Документите по образец се получават на адрес: гр. Ловеч, ул.“Търговска“ № 22, ет.3, ст.307 или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Ловеч.

 

Приложения:

Заявление (по образец);

Автобиография (по образец);

Декларация за обработка на лични данни (по образец);

Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по образец);