Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява подбор за следните длъжности: 2 щ. бр. за длъжност Сътрудник „Социални дейности“ и 1 щ. бр. за длъжност „Медиатор“ във фронт-офис

14.06.2023 г.

 

СПИСЪК

НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ

 

след проведен втори етап /събеседване/ от подбор за 2 щ. бр. за длъжност „Сътрудник социални дейности“ и 1 щ. бр. за длъжност „Медиатор“ във фронт-офис по Проект № BG05SFPR002-2.002-0073-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Ловеч“, по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“

 

За обявените 2 щ. бр. за длъжност „Сътрудник социални дейности“

Вх.№/дата

Три имена

Брой точки

1.

УОК – 13/22.05.2023 г.

Мирела М. Дамянова

147 т.

2.

УОК – 16/23.05.2023 г.

Севджан А. Чатал

147 т.

3.

УОК – 2/03.05.2023 г.

Мартин Я. Янчев

143 т.

4.

УОК – 3/09.05.2023 г.

Теодора Т. Костова

130 т.

5.

УОК – 6/10.05.2023 г.

Йоана Р. Арабаджиева

129 т.

6.

УОК – 14/22.05.2023 г.

Мария Н. Данова

126 т.

7.

УОК – 12/15.05.2023 г.

Гергана Д. Граурова

120 т.

8.

УОК – 9/12.05.2023 г.

Деница И. Вълкова

110 т.

9.

УОК – 17/25.05.2023 г.

Росица Ц. Христова

104 т.

10.

УОК – 18/30.05.2023 г.

Евелина В. Петрова

102 т.

 

За длъжност „Медиатор“ – 1 щ. бр.

Вх.№/дата

Три имена

Брой точки

1.

УОК – 1/03.05.2023 г.

Мартин Я. Янчев

146 т.

2.

УОК – 5/10.05.2023 г.

Йоана Р. Арабаджиева

139 т.

3.

УОК – 14/22.05.2023 г.

Мария Н. Данова

128 т.

4.

УОК – 11/15.05.2023 г.

Гергана Д. Граурова

126 г.

5.

УОК – 10/12.05.2023 г.

Деница И. Вълкова

110 т.

6.

УОК – 19/30.05.2023 г.

Евелина В. Петрова

102 т.

 

Максимален брой точки 147. Допустим минимален брой точки за подбора – 70 т. Кандидати получили по-малко от 70 точки не се одобряват за заемане на длъжността

Кандидатите класирани на първо място за съответните длъжности в списъка ще бъдат поканени за сключване на трудов договор. При отказ на одобрения кандидат да приеме предложената му длъжност, за сключване на трудов договор ще бъде поканен следващия по ред кандидат в списъка.

 

За повече информация и въпроси: 068/ 688 389; 068/ 688 230.

 

 

 

Договор № BG05SFPR002-2.002-0073-C01 финансиран от Европейския социален фонд плюс чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027

 

 

 

 

 

 

07.06.2023 г.

 

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

след проведен първи етап /по документи/ от процедура за подбор за 2 щ. бр. за длъжност „Сътрудник социални дейности“ и 1 щ. бр. за длъжност „Медиатор“ във фронт-офис по Проект № BG05SFPR002-2.002-0073-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Ловеч“, по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“         

 

За обявените 2 щ. бр. за длъжност „Сътрудник социални дейности“ във фронт-офис

Комисията допуска/не допуска до втори етап следните кандидати:

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявлението

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

1.

УОК – 2/03.05.2023 г.

Мартин Я. Янчев

Сътрудник „Социални дейности“

Да

Да

2.

УОК – 3/09.05.2023 г.

Теодора Т. Костова

Сътрудник „Социални дейности“

Да

Да

3.

УОК – 4/10.05.2023 г.

Габриела Ц. Цанова

Сътрудник „Социални дейности“

Не

Лицето не е представило копие на документ, удостоверяващ изискваното

образование

 

4.

УОК – 6/10.05.2023 г.

Йоана Р. Арабаджиева

Сътрудник „Социални дейности“

Да

Да

 

5.

УОК – 7/10.05.2023 г.

Станислава Ц. Минчева

Сътрудник „Социални дейности“

Да

Да

 

6.

УОК – 9/12.05.2023 г.

Деница И. Вълкова

Сътрудник „Социални дейности“

Да

Да

 

7.

УОК – 12/15.05.2023 г.

Гергана Д. Граурова

Сътрудник „Социални дейности“

Да

Да

 

8.

УОК – 13/22.05.2023 г.

Мирела М. Дамянова

Сътрудник „Социални дейности“

Да

Да

 

9.

УОК – 14/22.05.2023 г.

Мария Н. Данова

Сътрудник „Социални дейности“

Да

Да

 

10.

УОК – 16/23.05.2023 г.

Севджан А. Чатал

Сътрудник „Социални дейности“

Да

Да

 

11.

УОК – 17/25.05.2023 г.

Росица Ц. Христова

Сътрудник „Социални дейности“

Да

Да

 

12.

УОК – 18/30.05.2023 г.

Евелина В. Петрова

Сътрудник „Социални дейности“

Да

Да

 

  За 1 щ. бр. на длъжност „Медиатор“ във фронт-офис

  Комисията допуска/не допуска до втори етап следните кандидати:

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявлението

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

1.

УОК – 1/03.05.2023 г.

Мартин Я. Янчев

Медиатор

Да

Да

 

2.

УОК – 5/10.05.2023 г.

Йоана Р. Арабаджиева

Медиатор

Да

Да

 

3.

УОК – 8/10.05.2023 г.

Станислава Ц. Минчева

Медиатор

Да

Да

 

4.

УОК – 10/12.05.2023 г.

Деница И. Вълкова

Медиатор

Да

Да

 

5.

УОК – 11/15.05.2023 г.

Гергана Д. Граурова

Медиатор

Да

Да

 

6.

УОК – 15/22.05.2023 г.

Мария Н. Данова

Медиатор

Да

Да

 

7.

УОК – 19/30.05.2023 г.

Евелина В. Петрова

Медиатор

Да

Да

 

Събеседването с допуснатите до втори етап кандидати ще се проведе на 12.06.2023 г. от 10.00 часа, в стая № 216, ет. 2 на Община Ловеч по предварително изготвен график, с който лицата ще бъдат запознати предварително по телефона.

За повече информация и въпроси: 068/ 688 389; 068/ 688 230.

 

 

Договор № BG05SFPR002-2.002-0073-C01 финансиран от Европейския социален фонд плюс чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ЗА ПОДБОР НА СЛУЖИТЕЛИ ВЪВ ФРОНТ-ОФИС ПО ПРОЕКТ № BG05SFPR002-2.002-0073-C01 „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ“

 

Цели на проекта: Целта на проекта е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет в Община Ловеч.

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05SFPR002-2.002-0073-C01 от 06.03.2023 г. за изпълнение на Проект № BG05SFPR002-2.002-0073-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Ловеч“, по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“

 

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

обявява подбор за следните длъжности: 2 щ. бр. за длъжност Сътрудник „Социални дейности“ и 1 щ. бр. за длъжност „Медиатор“ във фронт-офис

 

  МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ И ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЛЪЖНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  1. Минимални изисквания за позиция: Сътрудник „Социални дейности

1.1. Образователна степен: висше (професионален бакалавър), с предимство са лица завършили висше образование специалност: „Социални дейности“, „Социална педагогика“.

1.2. Професионален опит: не се изисква – наличието на доказан опит по специалността ще се счита за предимство.

1.3. Компютърни умения: компютърна грамотност – работа с текстообработващи компютърни програми Excel, Word.

1.4. Способност за планиране, организиране и ръководене на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо вземане на решения и разрешаване на проблеми, комуникативност;

1.5. Гъвкавост и инициативност, умения за работа в динамична среда;

1.6. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

1.6.1. Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги Закона за социалните услуги, Правилника за прилагане на закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания, Закона за личната помощ и др.;

1.6.2. Професионален опит в областта на социалните, здравните или образователните дейности;

1.6.3. Познания в спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и мотивация за работа с тях.

   2. Основни задължения „Сътрудник социални дейности“:

   2.1. Информиране и консултиране на граждани и потребители на социални услуги, относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване и заплащане;

   2.2. Оказване на съдействие и консултиране на лицата при избор на подходяща/и за тях социална услуга/и;

   2.3. Насочване на потребители за ползване на социална услуга - асистентска подкрепа;

   2.4. Изготвяне на предварителна оценка на потребностите от социални услуги на кандидат-потребители;

   2.5. Прилагане на ЗЛП при предоставяне на механизма „Лична помощ“;

   2.6. Прилагане на ЗСУ и ЗХУ.

  3. Минимални изисквания за позиция „Медиатор“:

3.1. Образователна степен: висше (професионален бакалавър), с предимство са лица завършили висше образование специалност: „Социални дейности“, „Социална педагогика“.

3.2. Професионален опит: не се изисква – наличието на доказан опит по специалността ще се счита за предимство.

3.3. Компютърни умения: компютърна грамотност – работа с текстообработващи компютърни програми Excel, Word.

3.4. Способност за планиране, организиране и ръководене на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо вземане на решения и разрешаване на проблеми, комуникативност;

3.5. Гъвкавост и инициативност, умения за работа в динамична среда;

3.6. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

3.6.1. Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги – Закона за социалните услуги, Правилника за прилагане на закона за социалните услуги, Закона за личната помощ, Наредбата за включване в механизма за лична помощ, Закона за хората с увреждания;

3.6.2. Професионален опит в областта на социалните, здравните или образователните дейности;

3.6.3. Познания в спецификата на социалната работа с различни уязвими групи, както и мотивация за работа с тях.

  4. Основни задължения „Медиатор“:

  4.1. Подпомагане на длъжностните лица от Община Ловеч, ангажирани с механизъм лична помощ при уреждане на споровете между ползватели на лична помощ и асистентите и осъществяване на допълнителен контрол.

  4.2. Информиране и консултиране на лицата относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване;

  4.3. Приемане на заявления-декларации за включване в механизма лична помощ и заявления-декларации за назначаване като личен асистент.

  5. Документи за кандидатстване. Заинтересованите  кандидати следва да представят следните документи:

  • Заявление – Приложение № 1;
  • Автобиография, с подробно описание на квалификацията и придобития опит – Приложение № 2;
  • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и специалност;
  • Копия от документите за придобита допълнителна квалификация (при наличие);
  • Копия  от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит (при наличие).

6. Начин на провеждане на подбора: по документи и събеседване.

7. Форма на назначаване: трудово правоотношение за срока на проекта.

8. Място на изпълнение на длъжностите: фронт-офис по Проект № BG05SFPR002-2.002-0073-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Ловеч“ на адрес: гр. Ловеч, пл. „Тодор Кирков“ № 5, бл. „Вароша“, партерен етаж.

9. Срок и начин на подаване на документи:

  Място на подаване: Документите се подават лично, чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в сградата на Община Ловеч, адрес: ул. „Търговска“ № 22, ет. 3 ст. 312.

  Срок за подаване на документите: Документите се подават в срок до 31.05.2023 г. включително.

  Важно: При кандидатстване за повече от една длъжност се представят отделни комплекти с документи.

  В рамките на срока за подаване на документи, кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за позицията, за която кандидатстват, в сградата на Община Ловеч, ет. 3, стая 312.

  За допълнителни въпроси: 068/ 688 389; 068/ 688 230.

  Документите по образец се получават на адрес: гр. Ловеч, ул. “Търговска“ № 22, ет. 3, ст. 312 или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Ловеч.

  Приложения:

  Заявление (по образец);

  Автобиография (по образец);

  Декларация за обработка на лични данни (по образец);