Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява подбор за вакантна длъжност Специалист „Мониторинг и нередности“ в отдел „Мониторинг и устойчивост на проекти“, дирекция „Проекти, програми и инвестиции“

Резултати от проведен подбор за длъжността специалистМониторинг и нередности

в отдел „Мониторинг и устойчивост на проекти“,

дирекцияПроекти, програми и инвестиции

 

 

 

След като комисията назначена със заповед № З-1961/28.10.2021 г. на кмета на Община Ловеч проведе събеседване с явилите се кандидати, и оцени техния професионален опит, мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност и способност за работа в екип реши, че за длъжността специалист „Мониторинг и нередности“ в отдел „Мониторинг и устойчивост на проекти“, дирекция „Проекти, програми и инвестиции“ при Община Ловеч, няма подходящ кандидат.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:             /п/

                                                               /Петър Деков/                                                          

 

 


 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

 

обявява вакантна длъжност

Специалист „Мониторинг и нередности“ в отдел „Мониторинг и устойчивост на проекти“, дирекция „Проекти, програми и инвестиции“

 

 

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование

– Минимална образователна степен: средно

2. Професионално направление

– строителство и архитектура, геодезия

3. Професионален опит

– не се изисква

4. Допълнителни изисквания: компютърна грамотност - работа в мрежова среда с продуктите на MS Windows, архивиращи програми, добро владеене на продуктите от пакета MS Office (Word, Excel, PowerPoint), свободно ползване на интернет.

 

II. Цел на длъжността:

Мониторинг и недопускане на нередности по проекти и договори, одобрени за финансиране по национални и международни проекти и програми, финансирани от ЕС и други донорски програми и с национално финансиране, по които Община Ловеч е бенефициент. Извършва проверки, регистриране и администриране на нередности при изпълнението на проектите. Проверява и коригира изготвените от проектанти анализи и количествено – стойностни сметки за съответствие със заложеното в насоките за кандидатстване по проектите, финансирани от структурните и инвестиционни фондове и други международни и национални донорски програми или в съответните технически задания. Следи и подава сигнали за нередности и измами съгласно установената процедура за администриране и докладване за нередности. Подготвя и окомплектова документи, изискани от Договарящия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и/или техни представители и външни одитори.

 

III. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч (свободен текст).

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, УП3 или други документи.

 

IV. Основно месечно възнаграждение – 850 лв.

 

V. Срок на договора

- 1 година с шест месеца срок на изпитване, с възможност за преназначаване на постоянен трудов договор след изтичане на срока.

 

VI. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

 

VІI. Документите се подават в стаи 211 и 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 16.30 часа на 05.11.2021 г. включително.