Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява подбор за вакантна длъжност Звукооператор в Общинско радио при Община Ловеч

Резултати от проведен подбор за длъжността „Звукооператор“ в

Общинско радио при Община Ловеч

 

 

 

След като комисията назначена със заповед № З-1510/25.08.2022 г. на кмета на Община Ловеч проведе събеседване с кандидатите и оцени тяхната мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, способност за работа в екип и професионален опит

 

РЕШИ:

 

 

Да предложи на кмета на Община Ловеч, трудов договор бъде сключен с кандидата Теодосий Ценков Петров.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  ……… /п/……….

                                                               /Венцислав Христов/                                                         

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

 

обявява вакантна длъжност
Звукооператор в Общинско радио при Община Ловеч

 

 

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование

– Минимална образователна степен: средно образование

2. Професионална област – не се изисква

3. Професионален опит – не се изисква

4. Допълнителни изисквания: компютърна грамотност - добро владеене на продуктите от пакета MS Office, свободно ползване на интернет и нови информационни технологии.

5. Свидетелство за управление на МПС, категория „В“.

 

II. Цел на длъжността:

Участва в записването и излъчването на предаванията на Общинско радио-Ловеч. Подпомага с експертно мнение ръководителя на радиото по отношение музикалното оформление на програмата. Изготвя плей-листата на предаванията, съгласувано с ръководителя на радиото. Поддържа музикалната фонотека на радиото. Води архивирането на предаванията на радиото. Грижи се за поддържане на наличната звукозаписна и възпроизвеждаща техника на Общинско радио. Извършва озвучаването на събития от културния календар на Община Ловеч и други събития организирани от общината, чието техническо обезпечаване му е възложено. Изпълнява и други допълнителни задачи, поставени от прекия ръководител или от ръководството на общината в кръга на компетенциите на длъжността.

 

III. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч (свободен текст).

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, УП3 или други документи.

 

IV. Основно месечно възнаграждение – 710 лв.

 

V. Срок на договора

- 1 година с шест месеца срок на изпитване, с възможност за преназначаване на постоянен трудов договор след изтичане на срока.

 

VI. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

I. Документите се подават в стаи 211 и 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 16.30 часа на 02.09.2022 г. включително.