Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява Процедура за определяне на двама външни членове на Одитния комитет в Община Ловеч

30.03.2023 г.

 

 

Приложение №3

Към чл. 10, ал. 2                                                                  

НПОСДОКОПС

                                                                                              

ПРОТОКОЛ ЗА ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ И ЗА КЛАСИРАНЕТО ИМ ПО НИЗХОДЯЩ РЕД

 

Класиране

Имена по документ за самоличност на кандидата

 

Обща оценка на кандидата

1.

 Цветинка * Цанова

24,00

2.

 Йордан * Йорданов

23,66

3.

 Павлина * Анастасова

23,33

4.

 Тодор * Петров

21,00

               

Предлагаме, покана за участие в одитния комитет да бъде изпратена до следните кандидати:

1. Цветинка * Цанова

2. Йордан * Йорданов

 

Няма допуснати, но неявили се кандидати:

 

Имена по документ за самоличност на кандидата

 

Забележка

1.

-

 

2.

-

 

 

Членове на комисията за подбор:

Председател: …../п/……………

                    /Даниела Цанова/

Членове: 1. ………/п/………….

                      /Бонка Вашева/

                 2. ………/п/…………

                      /Стела Дончева/

29.03.2023 г.

Гр. Ловеч

                *  В публикуваната версия на този документ част от данните са заличени на основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 


 

 

 

 

 

 

СПИСЪК

на кандидатите, допуснати до участие в подбора на двама външни членове на одитния комитет на Община Ловеч., в процедура открита със Заповед  № З-2327/30.12.2022 г. на кмета на Община Ловеч

Комисията, определена със Заповед № З-380/01.03.2023 г. на кмета на Община Ловеч реши:  

Допуска до участие в подбора кандидатите:

  1. Йордан * Йорданов със заявление вх. № 94-00-1312 от 13.03.2023 г.
  2. Цветинка * Цанова със заявление вх. № 94-00-1419 от 15.03.2023 г.
  3. Тодор * Петров със заявление вх. № 94-00-1443 от 17.03.2023 г.
  4. Павлина * Анастасова със заявление вх. № 94-00-1447 от 17.03.2023 г.

Посочените кандидати трябва да се явят на интервю на 29.03.2023 г. в сградата на Община Ловеч, втори етаж, стая 207 – кабинета на Секретаря на Община Ловеч по реда на подаване на документите, както следва:

1. В 09.00 ч. - Йордан * Йорданов със заявление вх. № 94-00-1312 от 13.03.2023 г.

2. В 09.30 ч. - Цветинка * Цанова със заявление вх. № 94-00-1419 от 15.03.2023 г.

3. В 10.00 ч. - Тодор * Петров със заявление вх. № 94-00-1443 от 17.03.2023 г.

4. В 10.30 ч. - Павлина * Анастасова със заявление вх. № 94-00-1447 от 17.03.2023 г.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на интервюто.

 

*  В публикуваната версия на този документ част от данните са заличени на основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

ПРОТОКОЛ № 2 - РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ

 


 

 

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Ловеч, на основание чл. 5 от Наредбата за процедурата за определяне на

състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор

и Заповед № З-380/01.03.2023 г. на кмета на Община Ловеч

Обявява Процедура за определяне на двама външни членове

на Одитния комитет в Община Ловеч

 

1. Описание на задълженията на външен член на одитния комитет: Участва в заседанията на одитния комитет при изпълнение на правомощията на комитета по чл. 18, ал. 5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор; изпълнява всички задължения на член на одитен комитет, подробно разписани в Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, приета с ПМС № 24/26.01.2017 г., обн. ДВ, бр. 11/31.01.2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88/13.10.2020 г.). Членовете на одитния комитет получават възнаграждение за участие в заседанията на одитния комитет съгласно чл. 18, ал. 9 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Одитният комитет е с мандат три години.

Заседанията на одитния комитет ще се провеждат в административната сграда на Община  Ловеч, гр.  Ловеч, ул. „Търговска“ № 22.

2. Минимални и специфични изисквания към кандидатите за членове на одитния комитет, предвидени в чл. 18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор:

2.1. Да имат придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;

2.2. Да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

2.3. Да не участват в друг одитен комитет, изграден по реда на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, включително в организация по чл. 18, ал. 4 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обстоятелството следва да се декларира при встъпване в длъжност с декларация по образец Приложение № 4 към чл. 16, ал. 6 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор).

3. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора:

3.1. Писмено заявление, изготвено съгласно Приложение № 1 към чл. 6 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор;

3.2. Подробна професионална автобиография;

3.3. Копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

3.4. Копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

3.5. Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит – по преценка на кандидата.

4. Срок за подаване на документите: от 2.03.2023 до 17.03.2023 г.

5. Място за подаване на документите: Документите за участие в процедурата следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в сградата на Община  Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, „Център за административно обслужване” всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.

Документите за участие може да се подават и по електронен път чрез ССЕВ или на е-mail: kmet@lovech.bg , като в този случай заявлението за участие и всички придружаващи го документи следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.

6. Начин на провеждане на процедурата за подбор:

6.1. Преглед на представените документи от кандидатите.

Комисията заседава, като до участие в подбора ще се допускат кандидати, които са представили всички документи в определения срок и представените документи удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на позицията.

Срок: 20.03.2023 г.

6.2. Решението на комисията относно допускането до подбора се оформя в протокол. В него се съдържа информация за допуснати, недопуснати кандидати и основанията за недопускането им и дата, час и място на провеждане на интервю. Същият ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Ловеч www.lovech.bg, Раздел „Кариери“ и обявен на информационното табло в ЦАО в сградата на Община Ловеч на адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22. На допуснатите до интервю кандидати, ще бъдат изпратени покани за явяване на интервю, указващи часа, датата и мястото на провеждането му. С оглед оперативност поканите ще бъдат изпратени и на обявените e-mail адреси от кандидатите.

Срок: 22.03.2023 г.

6.3. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

Провежда се интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за работата на одитния комитет. Кандидатите ще бъдат оценявани на база общото им представяне и класирани по низходящ ред като по всеки въпрос по чл. 9, т. 1, 2, 3 и 4 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, кандидатите могат да получат от 1 до 6 точки, в зависимост от представянето, като максималният брой точки може да бъде 24.

Срок: 29.03.2023 г.

 6.4. Комисията изготвя протокол по образец Приложение № 3 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор. Протоколът с информация за допуснатите кандидати и неявилите се кандидати се публикува на интернет страницата на Община Ловеч  www.lovech.bg, Раздел „Кариери“ и се обявява на информационното табло в ЦАО в сградата на Община Ловеч на адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22. Информация се изпраща до всички допуснати до участие кандидати.

6.5. Комисията уведомява кмета на общината, като предоставя протокола с класирането и предлага да бъдат изпратени писмени покани до класирането.

Срок: 31.03.2023 г.

6.6. Комисията изпраща писмени покани до класираните.

Срок: 05.04.2023 г.

6.7. Срокът за потвърждение или отказ е 7-дневен от получаване на поканата от съответния кандидат. При отказ, покана се изпраща до следващия класиран при същите условия и ред. След получаване на необходимия брой потвърждения, комисията изготвя и предоставя на кмета на общината протокол.

Срок: 19.04.2023 г.“

 

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА (П)

Кмет на Община Ловеч