Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява свободни работни места за длъжностите "санитар" и "изпълнител" по проект „Патронажна грижа + в Община Ловеч“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Във връзка предстоящо стартиране на дейностите по проект „Патронажна грижа + в Община Ловеч“

Община Ловеч обявява следните свободни работни места:

 

23 бр. за длъжността САНИТАР

5 бр. за длъжността ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

Настоящият подбор се извършва с цел набиране на персонал за превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

Подаване на документи. Срок и място за подаване.

Документите на кандидатите се приемат в срок от 17.05.2021 г. до 21.05.2021 г. включително, в сградата на Домашен социален патронаж на адрес: гр. Ловеч, пл. „Тодор Кирков”№ 5, бл. „Вароша”, партерен етаж.

 • Извършване на подбор.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

 

 • Събеседване с кандидатите за работа

Събеседването с кандидати ще се проведе на 26.05.2021 г. от 09,00 часа в сградата на Домашен социален патронаж на адрес: гр. Ловеч, пл. „Тодор Кирков”№ 5, бл. „Вароша”, партерен етаж.

Събеседването цели изясняване на:

 • мотивите за кандидатстване;
 • очакванията към работата;
 • професионалните компетенции;

 

 • Класиране

Списъкът с класираните кандидати се обявява на информационното табло в сградата на Домашен социален патронаж на 28.05.2021 г. Комисията  провела подбора предлага на Кмета на община Ловеч да сключи трудови договори с класираните кандидати за целите и в рамките на изпълнение на проекта.

 • Изисквания и компетентности за заемане на длъжностите
 1. Санитар
 • Образователна степен – средно образование;
 • Професионална област – не се изисква
 • Професионален опит – не се изисква

Цел на длъжността: Почистване и дезинфекция на помещенията  в социалната услуга с цел  превенция на COVID-19.

 1. Изпълнител
 • Образователна степен – средно образование;
 • Професионална област – не се изисква
 • Професионален опит – не се изисква

Цел на длъжността: Доставка на дезинфектанти и почистващи материали, отговорност за пропускателния режим в сградата и други спомагателни дейности, свързани с превенция на COVID-19.

 

 • Документи за кандидатстване.
 1. Заявление по образец;
 2. Автобиография;
 3. Копие от документи за завършено образование;
 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.
 5. Насочващо писмо от Дирекция „Бюро по труда” гр. Ловеч – ако е приложимо;
 6. Документ за самоличност /за справка/;

За допълнителна информация тел. 068/603 708