Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност „Аниматор в туризма“

Резултати от проведен подбор за длъжността „Аниматор в туризма“  в БД „Други дейности по туризма“

Трудов договор ще бъде сключен с Таня Василева Чедомирова – Ганева.

--------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

обявява вакантна длъжност

 

„Аниматор в туризма“

 

І. Минимални изисквания за длъжността:

1. Образование – Професионален бакалавър

2. Специалност – Икономика, туризъм, хуманитарни науки

3. Професионален опит – не се изисква

4. Компютърна грамотност

ІІ. Допълнителни изисквания: Владеене на чужд език

III. Цел на длъжността: Предоставяне на висококачествени информационни услуги на посетителите в Туристически информационен център и Стара градска баня „Дели Хамам“

ІV. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч / свободен текст/.

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

V. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността на 20.12.2017 г. в стая 216 от 13:30 часа.

VI. Документите се подават в стая 211 или 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 17.00 часа на 18.12.2017 г.

VII. Основни месечно възнаграждение- 510 лв.