Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Диспечер на социални услуги

 

 

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

обявява вакантна длъжност Диспечер на социални услуги

във връзка със стартиране на дейностите по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ловеч“ № BG05M9OP001-2.040 – 0012

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование – висше-бакалавър

2. Професионална област – Социални дейности 

3. Професионален опит – три години стаж в сферата на социалните дейности

4. Допълнителни изисквания - опит в работа с лица и деца с увреждания.

5. Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

II. Област на дейност: Прием на документи и обслужване на граждани, на които разяснява целите и дейностите по проекта, във връзка със здравно-социалните услуги. Координиране на останалите наети по трудово правоотношение служители, изготвяне на работни графици и контрол на тяхното изпълнение, изготвяне на социални оценки и досиета на потребителите.

III. Трудовото правоотношение по обявената длъжност е срочно за 17 месеца, до завършване на дейностите по проекта.

ІV. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч /свободен текст/.

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

V. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

. Документите се подават в сградата на Домашен социален патронаж на адрес: гр. Ловеч, пл. „Тодор Кирков”№ 5, бл. „Вароша”, партерен етаж,  в срок до 16.30 часа на 06.06.2019 г.

 

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Ловеч“ - BG05M9OP001-2.040-0012