Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Домакин „Спортни имоти“

Резултати от проведен подбор за длъжността домакинСпортни имоти“ в Бюджетна дейностДруги дейности по икономиката при Община Ловеч

 

 

След като комисията назначена със заповед № З-132/25.01.2021 г. на кмета на Община Ловеч проведе събеседване с явилите се кандидати, и оцени техния професионален опит, мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност и способност за работа в екип реши, да се сключи трудов договор с Васил Недков Василев.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:                   /п/        

                                                               /д-р Димитър Димитров/                                                         

 


 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

обявява вакантна длъжност

Домакин „Спортни имоти“

в Бюджетна дейност „Други дейности по икономиката“ при Община Ловеч

 

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование – средно

2. Професионална област – не се изисква

3. Професионален опит – 1 година

II. Цел на длъжността: Съхранение на стоково-материалните ценности, свързани с поверения му обект Спортна зала – Ловеч, опазване на материално-техническата база, ремонт и поддръжка на повереното имущество.

ІІІ. Период на заемане на длъжността: Една година с възможност след изтичане на срока за преминаване на безсрочен трудов договор.

IV. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч /свободен текст/.

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.

4.Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

V. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

VІ. Документите се подават в стаи 211 и 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 17.00 часа на 25.01.2021 г.