Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Гл. експерт „Околна среда“ в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

19.04.2023 г.   

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

 
 
Резултати от проведен подбор за длъжността гл. експерт „Околна среда“ в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

 

 

 

След като комисията прегледа представените документи отнасящи се до притежаваното образование и професионален опит от кандидатката, проведе събеседване и оцени нейната мотивация, комуникативност, отговорност, работоспособност, и способност за работа в екип

 

РЕШИ:

 

1. Класира кандидатката:

1.1 Миглена Павлинова Минкова

 

2. Комисията предлага на кмета на Община Ловеч да бъде сключен трудов договор с Миглена Павлинова Минкова.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  …………/п/………….

                                                                   /Даниел Колев/                                                          

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

обявява вакантна длъжност

 

Гл. експерт „Околна среда“

в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

 

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование – висше, степен бакалавър

2. Професионална област: Технически науки, природни науки

3. Професионално направление – химични технологии, биотехнологии, строителство, архитектура, химически науки, биологически науки, науки за земята, екология и опазване на околната среда и други свързани със спецификата на задълженията по изпълнение на длъжността.

4. Професионален опит – 2 години.

5. Допълнителна квалификация: компютърна грамотност - компютърна грамотност - MS Office (Еxcel, Word, Outlook), Auto CAD, ГИС софтуер, работа в мрежи.

 

II. Цел на длъжността: Околна среда и управление на отпадъците.

1. Екология и околна среда:

1.1. Изпълнява дейностите по информиране на населението за състоянието на околната среда.

1.2. Осигурява разработването на планове за ликвидиране на последствия от замърсяване на околната среда.

1.3. Контролира изграждането, поддържането и правилната експлоатация на пречиствателните станции за отпадъчни води.

1.4. Изпълнява дейностите по съставянето на актове за установяване на административни нарушения по ЗООС.

1.5. Осигурява ежегодното публикуване на данните за информационните масиви и ресурси от обработена информация за околната среда.

1.6. Осигурява и актуализира информационната база данни за околната среда и публикуването и на интернет страницата на Община Ловеч.

1.7. Изготвя ежегодните предложения за средствата от общинския бюджет за изпълнение на приоритетни екологични проекти и дейности, включени в общинските програми за опазване на околната среда;

1.8. Относно Общинската програма за околната среда във връзка с Националната стратегия за околната среда, Националните планове и програми по компоненти на околната среда:

- осигурява разработването и актуализацията;

- подготвя предложение за приемане и контрол на изпълнението;

- подготвя ежегоден отчет на изпълнението, допълнения и/или изменения;

- осигурява предоставянето на отчетите в РИОСВ;

1.9. Изпълнява дейностите в задължение и правомощия на общинската администрация по процедурите по Екологична оценка на планове и програми и процедурите по Оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство;

1.10. Изпълнява дейностите в задължение и правомощия на общинската администрация по процедурите за предотвратяване и ограничаване на промишлени замърсявания;

1.11. Осъществява дейностите в задължение и правомощия на общинската администрация по контрола върху компонентите на околната среда и факторите, които им въздействат;

1.12. Осъществява дейностите в правомощия на общинската администрация по гражданската отговорност при виновно причинени вреди на общинско имущество от замърсяване или увреждане на околната среда;

1.13. Изпълнява функциите на Отговорник по управление на околната среда на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

2. Управление на отпадъците:

2.1. Изпълнява дейностите в задължение и правомощия на общинската администрация по Третиране и транспортиране на отпадъците;

2.2. Осигурява работата на Регионалното сдружение по управление на отпадъците – води кореспонденцията и съставянето на протоколите;

2.3. Осигурява дейностите по изработване и актуализация и изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците към Общинската програма за околна среда;

2.4. Изготвя годишните отчети за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъците;

2.5. Осигурява дейностите необходими за Разрешения и Регистрационни документи с отпадъци;

2.6. Организира дейностите по оползотворяване на отпадъци;

2.7. Контролира дейностите по:

- образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на битови и строителни отпадъци;

- депониране на производствени и опасни отпадъци и изпълнението на програмите за тяхното управление;

- закриването, рекултивацията на терените и последващия мониторинг на депата;

- извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали;

2.8. Изготвя информацията за съставянето на строителната програма;

2.9. Изпълнява дейностите по контрол в гаранционните срокове на изпълнени СМРР;

2.10. Изготвя информацията за съставянето на бюджета на Община Ловеч;

2.11. Изготвя информацията за съставянето на Годишен план – график за провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки;

2.13.Изготвя технически задания, количествено-стойностните сметки и техническите спецификации за изготвяне на документация за обществени поръчки;

2.14. Извършва технически проучвания и изготвя доклади, становища и отговори на писма, искания и сигнали;

3. Друго:

1.Участва в ОЕСУТ;

2. Участва по компетентност в работата на комисии;

3. Изпълнява задълженията си при спазване изискванията на ЗПКОНПИ;

4. Познава и спазва вътрешните правила съгласно Процедурен наръчник на Община Ловеч;

5. Изготвя месечен план за дейността си и отчита изпълнението му пред директор на дирекция.

 

III. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч (свободен текст).

2. Автобиография – CV.

3.Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, УП3 или други документи.

 

IV. Основно месечно възнаграждение – 1500 лв.

V. Срок на договора - Постоянен с шест месеца срок на изпитване.

VI. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

I. Документите се подават в стаи 211 и 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 16:30 часа на 18.04.2023 г. включително.