Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Гл. юрисконсулт

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

обявява вакантна длъжност Гл. юрисконсулт

В Дирекция „Административно-правно и информационно устройство“

 

І. Минимални изисквания за длъжността:

  1. Образование – висше, степен магистър
  2. Професионална област – социални, стопански и правни науки
  3. Професионално направление - право
  4. Професионален опит – три години
  5. Допълнителна квалификация – юридическа правоспособност, компютърна грамотност: Работа в мрежова среда под MSOffice /Word, Excel, PowerPoint/, свободно ползвоне на интернет, работа в мрежи

II. Цел на длъжността:

Изпълнява дейности по правното обслужване, процесуалното представителство, организацията на административно – наказателното производство и развитиeто на човешките ресурси в Община Ловеч. Правно представителство на Община Ловеч пред всички органи на съдебната власт, разработване и съгласуване на проекти на индивидуални административни актове, административно-наказателно производство на общинската администрация. Отговаря за прилагането на законовите и подзаконовите нормативни актове, свързани с дейността на общината. Осигурява задължително становище по законосъобразността на проектите за решения на Общинския съвет по предложение на кмета на общината, становище по законосъобразността на проектите на административните актове на кмета на общината, по сигнали и предложения, становища и писма. Съгласува индивидуални административни актове за законосъобразност. Изготвя проекти на наказателни постановления по съставени актове по наредби на общината. Предлага размера на глобите по съставените актове за извършени нарушения по Наредбите на Общински съвет – Ловеч, ЗОСИ, ЗУТ, ЗОС и други нормативни актове. Съгласува проекти за договори, по които Община Ловеч е страна. Участва в подготовката, организирането и провеждането на конкурси и подбори провеждани  в Община Ловеч. Изпълнява и други задачи възложени от ръководството на общината.         

III. Срок на трудовия договор – до завръщане на титуляра на работа.

IV.Основно месечно възнаграждение – 900 лв.

V. Необходими документи:

  1. Заявление до Кмета на Община Ловеч /свободен текст/.
  2. Автобиография – CV.
  3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.
  4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

VI. Начин на провеждане на подбора - ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

VII. Място за подаване на документи - в стая 211 или 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 19.03.2021 г. /до 16.30 часа/.