Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Главен експерт „Образователна интеграция и предучилищно образование“

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

 

Резултати от проведен подбор за длъжността главен експерт „Образователна интеграция и предучилищно образование“

 

 

І. Комисията класира кандидатите, както следва:

1. Албена Веселинова Дунчева

2. Георги Георгиевич Колев

3. Анета Йовкова Вълова

4. Евелина Василева Петрова

 

ІІ. Комисията не класира Ангелина Милчева Николова и Марина Васкова Николаева, т. к представените от лицата документи не удостоверяват притежаване на изисквания минимален професионален опит в области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността.

 

ІІІ. Трудов договор ще бъде сключен с Албена Веселинова Дунчева.

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

обявява вакантна длъжност

Главен експерт „Образователна интеграция и предучилищно образование“ в отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“, дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование – висше-бакалавър

2. Професионална област – Педагогически науки, хуманитарни науки с професионална квалификация „учител“ или „педагог“ 

3. Професионален опит – 2 години

4. Допълнителна квалификация: компютърна грамотност; предимство са притежаването на професионална квалификационна степен и владеенето на чужд език.

II. Цел на длъжността: Осъществяване на дейности за образователна и етническа интеграция на деца и ученици; интегриране и социализация на деца и ученици от рискови социални групи и със специални образователни потребности в образователната система. Осъществяване на дейности в областта на предучилищното образование.

III. Длъжността е с период на наемане до завръщане на титуляра.

ІV. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч /свободен текст/.

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

V. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

VІ. Документите се подават в стая 211 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 17.00 часа на 29.09.2017 г.