Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Главен експерт „Образователна интеграция и предучилищно образование“ в отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“, дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“

 

Резултати от проведен подбор за длъжността гл. експерт „Образователна интеграция и предучилищно образование“ в отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“, дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“ при Община Ловеч

 

 

 

След като комисията назначена със заповед № З-1542/01.09.2022 г. на кмета на Община Ловеч проведе събеседване с кандидатите и оцени тяхната мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, способност за работа в екип и професионален опит

 

РЕШИ:

 

1. Класира кандидатите, както следва:

1.1 Дарина Ненчева Топалова

1.2 Цветомира Милчева Маринова

 

2. Комисията предлага на кмета на Община Ловеч да бъде сключен трудов договор с първия класиран кандидат Дарина Ненчева Топалова.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  ……… /п/……….

                                                               /Венцислав Христов/                                                         

 

 

 


 

 

 

 

 

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование – висше-бакалавър

2. Професионална област – Педагогически науки, хуманитарни науки с професионална квалификация „учител“ или „педагог“ 

3. Професионален опит – 2 години

4. Допълнителна квалификация: компютърна грамотност; предимство са притежаването на професионална квалификационна степен и владеенето на чужд език.

II. Цел на длъжността: Осъществяване на дейности за образователна и етническа интеграция на деца и ученици; интегриране и социализация на деца и ученици от рискови социални групи и със специални образователни потребности в образователната система. Осъществяване на дейности в областта на предучилищното образование.

III. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч /свободен текст/.

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

ІV. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

V. Документите се подават в стая 211 и 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 16.30 часа на 31.08.22 г.