Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Главен счетоводител на функции „Здравеопазване“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ към отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“

Резултати от проведен подбор за длъжността Главен счетоводител на функции „Здравеопазване“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ към отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“

 

 

След като комисията назначена със заповед № 1228/31.08.2018 г. на кмета на Община Ловеч проведе събеседване с кандидатите и оцени техния професионален опит, мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност и способност за работа в екип

 

РЕШИ:

 

 

І. Класира кандидатите, както следва:

 

1. Мирослава Цветанова Танова

2. Валентина Кочева Стефанова

 

ІІ. Трудов договор ще бъде сключен с Мирослава Цветанова Танова.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  …… /п/……………….

                                                /Венцислав Христов/                                                          

 

 


 

 

 

 

 

 

обявява вакантна длъжност

Главен счетоводител на функции „Здравеопазване“ и

„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

към отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“

 

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование – висше – магистър

2. Професионална област – Икономика

3. Професионален опит – 3 години

4. Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност

5. Да познава: Закона за счетоводството, Закон за публичните финанси, Закон за местните данъци и такси, Закон за местното управление и местната администрация, Кодекс за социалното осигуряване, Данъчно законодателство, Кодекс на труда.

II. Цел на длъжността: Организация и контрол на цялостната финансово-счетоводна дейност в отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“ при Община Ловеч. Оперативно управление и координация на счетоводния процес във функции „Здравеопазване“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

III. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч /свободен текст/.

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

ІV. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

V. Документите се подават в стаи 211 и 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 17.00 часа на 31.08.2018 г.