Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Главен юрисконсулт в отдел „Разходване на средства и контрол“, дирекция „Икономическа политика и бюджет“

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

обявява вакантна длъжност

Главен юрисконсулт

в отдел „Разходване на средства и контрол“, дирекция „Икономическа политика и бюджет“

 

 

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование – висше-магистър

2. Професионална област – Право 

3. Професионален опит – 3 години

4.Допълнителна квалификация: удостоверение за юридическа правоспособност

5. Компютърна грамотност

II. Цел на длъжността: Законосъобразно прилагане на нормативната база в областта на обществените поръчки от Община Ловеч. Прилагане на актовете на Европейския съюз за целите на обществените поръчки. Правно представителство на Община Ловеч пред Комисия за защита на конкуренцията, органите на съдебната власт и оперативните програми. Изпълнява дейности по правно обслужване, процесуално представителство, организацията на административно-наказателно производство и развитието на човешките ресурси.

III. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч /свободен текст/.

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

ІV. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

V. Документите се подават в стаи 211 и 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 16.30 часа на 29.04.2022 г