Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Медицинска сестра в Детска кухня – гр. Ловеч, жк „Здравец“

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

 

 

Резултати от проведен подбор за длъжността

„Медицинска сестра“ в Детска кухня

 

 

 

Трудов договор ще бъде сключен с:

Филипа Арсова Маринова


 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

обявява вакантна длъжност

Медицинска сестра в Детска кухня – гр. Ловеч, жк „Здравец“

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование – висше – професионален бакалавър

2. Професионална област – Медицинска сестра, Медицински фелдшер, Здравни грижи, Медицина 

3. Професионален опит – 2 години

4. Допълнителни изисквания – Компютърна грамотност

II. Цел на длъжността: Организира и контролира приготвянето на качествена храна в Детска кухня.

III. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч /свободен текст/.

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

ІV. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

V. Документите се подават в стая 211 и стая 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 16.30 часа на 05.06.2020 г.