Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Мл. експерт „Пътна инфраструктура“ в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

обявява вакантна длъжност

 

Мл. експерт „Пътна инфраструктура“

в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование – висше, степен професионален – бакалавър

2. Професионална област: Технически науки

3. Професионално направление – Строителство.

4. Професионален опит – не се изисква.

5. Допълнителна квалификация: компютърна грамотност - компютърна грамотност-MSWindows, MSOffice (Word, Exel, Outlook), AutoCAD, ГИС-  Tobell, др., работа в мрежи

 

II. Цел на длъжността: Осъществяване на експертни проучвания, оценки , решения, провеждане на процедури и съставяне на документи свързани с пътната инфраструктура и геозащитни съоръжения.

  • Дейности по планиране, организиране, иницииране на възлагането и контролиране на изпълнението на поддържането, ремонта и изграждането на общинската пътна и улична инфраструктура. Изпълнява дейности по процедурите по прокарване на временни пътища и преминаване в чужди поземлени имоти, процедури по обезщетяване при принудително отчуждаване на недвижими имоти, обезщетяване при учредяване право на прокарване и сервитут. Изпълнява дейности и контрол по Наредбата за изграждане на елементите на техническа инфраструктура и гаранциите им при строителството им на територията на Община Ловеч. Изготвя проекти на програми, планове и наредби в областта на изграждането, реконструкцията, ремонта и поддръжката. Изготвя информацията за съставянето на строителната програма. Изпълнява дейностите по осигуряване на възлагането и контролапо изпълнението на устройственото планиране и инвестиционно проектиране. Изпълнява дейностите по иницииране на одобряване на устройствени планове  и инвестиционно проекти, издаване на разрешения за строеж и въвеждане в експлоатация. Изпълнява дейностите по контрол в гаранционните срокове на изпълнени СМРР. Изготвя информацията за съставяне на бюджета на Община Ловеч. Изготвя информацията за съставянето на Годишен план-график за провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Изготвя технически задания, количествено-стойностните сметки и техническите спецификации за изготвяне на документация за обществени поръчки. Извършва технически проучвания и изготвя доклади, становища и отговори н писма, искания и сигнали. Участва в ОЕСУТ при необходимост. Участва по компетентност  в работата на комисии.

 

III. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч (свободен текст).

2. Автобиография – CV.

3.Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, УП3 или други документи.

 

IV. Основно месечно възнаграждение – 1400 лв.

 

V. Срок на договора

- 1 година с шест месеца срок на изпитване, с възможност за преназначаване на постоянен трудов договор след изтичане на срока.

 

VI. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

 

I. Документите се подават в стаи 211 и 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 16.30 часа на 24.11.2023 г. включително.