Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Мл. експерт „Регулация и вертикална планировка“

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

обявява вакантна длъжност

Мл. експерт „Регулация и вертикална планировка“

Дирекция „Устройство на територията“

 

 

І. Минимални изисквания за длъжността:

  1. Образование – висше, степен професионален-бакалавър
  2. Професионална област – технически науки
  3. Професионален опит – не се изисква
  4. Допълнителна квалификация – MCAD, Auto CAD, ГИС – Tobell, MS Windows; MSOffice /Word, Excel, Outlook/, работа в мрежи

II. Цел на длъжността:

Изпълнява дейностите по комплектоване и изпращане на преписки по кадастрални, регулационни и застроителни планове до съответните институции. Дейности по извадка копие от действащи планове. Завеждане и заверка на технически характеристики на имоти в данъчни декларации. Изготвя заповеди за изменение на планове и карти по ЗУТ, ЗКИР и ЗСПЗЗ. Изпълнява дейности по издаване на скици и удостоверения по ЗКИР, ЗУТ, ЗСПЗЗ и други. Изпълнява дейностите по допускане изработването на устройствени планове и изменения на устройствени планове, дейностите и процедурите по одобряване и влизане в сила на устройствени планове. Изготвя задания за изработване, изпълнява дейностите по осигуряване на възлагането и контрола на изработването на устройствени планове и изменения на устройствени планове. Упражнява контрол по спазването и прилагането на устройствените планове. Съхранява и контролира ползването на проекти и влезли в сила устройствени планове, вкл. в xls формат. Извършва технически проучвания и изготвя доклади, становища и отговори на писма, искания и сигнали.                                                                                          

IІІ. Необходими документи:

  1. Заявление до Кмета на Община Ловеч /свободен текст/.
  2. Автобиография – CV.
  3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.
  4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

ІV. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

V. Документите се подават в стая 211 или 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 05.02.2021 г. /до 16.30 часа/.