Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Мл. експерт „Сгради и съоръжения“

Резултати от проведен подбор за длъжността младши експерт „Сгради и съоръжения“ в

дирекцияТехническа инфраструктура и околна среда

 

 

 

След като комисията назначена със заповед № З-59/14.01.2021 г. на кмета на Община Ловеч проведе събеседване с явилите се кандидати, и оцени техния професионален опит, мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност и способност за работа в екип реши, че за длъжността младши експерт „Сгради и съоръжения“ в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“ при Община Ловеч, няма подходящ кандидат.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:             /п/

                                                               /Даниел Колев/       

 

 

 

 

 


 

 

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

обявява вакантна длъжност

Мл. експерт „Сгради и съоръжения“

Дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

 

І. Минимални изисквания за длъжността:

  1. Образование – висше, степен професионален бакалавър
  2. Професионална област – технически науки
  3. Професионален опит – не се изисква
  4. Допълнителна квалификация – MS Windows; MSOffice /Word, Excel, Outlook/; Auto CAD, ГИС – Tobell; работа в мрежи

II. Цел на длъжността:

Осъществява и подпомага дейностите по изготвяне на експертни проучвания, оценки, предложения, провеждане на процедури, извършване на услуги и съставяне на документи.

Изпълнение на дейностите по контролиране на поддържането, ремонта и изграждането на инфраструктурни проекти на Община Ловеч, дейностите по осигуряване на възлагането и контрола по изпълнението на устройственото планиране и инвестиционното проектиране, издаване на разрешения за строеж и въвеждане в експлоатация, дейностите по контрол в гаранционните срокове на изпълнени СМР.

Изготвяне на  технически задания, количествено-стойностни сметки и технически спецификации за обществени поръчки,  технически проучвания и доклади, становища и отговори на писма, искания и сигнали.

Изпълнява дейностите по допускане, одобряване изработването на устройствени планове и изменения на устройствени планове. Изготвя задания за изработване и изпълнява дейностите по осигуряване на възлагането и контрола на изработването на устройствени планове и изменения на устройствени планове.

IІІ. Необходими документи:

  1. Заявление до Кмета на Община Ловеч /свободен текст/.
  2. Автобиография – CV.
  3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.
  4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

ІV. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

V. Документите се подават в стая 211 или 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 15.01.2021 г. /до 16.30 часа/