Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Младши експерт „Читалища, художествена самодейност и вероизповедания“

Резултати от проведен подбор за длъжността мл. експерт „Читалища, художествена самодейност и вероизповедания“ в отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“, дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“ при Община Ловеч

 

 

 

След като комисията прегледа представените документи отнасящи се до притежаваното образование и професионален опит от кандидатите, проведе събеседване с кандидатите и оцени тяхната мотивация, комуникативност, отговорност, работоспособност, и способност за работа в екип

 

РЕШИ:

 

1. Класира кандидатите, както следва:

1.1. Деница Иванова Цонева

1.2. Таня Руменова Филипова

1.3. Таня Гошева Вълчева

 

2. Комисията предлага на кмета на Община Ловеч да бъде сключен трудов договор с първия класиран кандидат Деница Иванова Цонева. При отказ от страна на първия класиран кандидат или други причини не се сключи трудов договор с него, може да се сключи трудов договор със следващия по реда на класирането кандидат.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  …………/п/………….

                                                                   /Венцислав Христов/                                                         

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Обявеният подбор за длъжността мл. експерт „Читалища, художествена самодейност и вероизповедания“ в отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“, дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“ при Община Ловеч ще се проведе на 29 септември 2022 г. (четвъртък), от 14,00 часа в стая 216 – кабинета на г-н Венцислав Христов, зам.-кмет на Община Ловеч.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

обявява вакантна длъжност

 

Младши експерт „Читалища, художествена самодейност и вероизповедания“

в отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“,

дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“

 

 

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование – висше - степен професионален бакалавър

2. Професионална област – Хуманитарни науки и изкуства, Социални стопански и правни науки

3. Професионален опит – не се изисква

4. Допълнителна квалификация: компютърна грамотност;

II. Цел на длъжността: Организация и координация на дейностите с народните читалища и оказване на помощ за развитие на художествената самодейност. Организация, координация и изпълнение на дейности в Община Ловеч с религиозните общности. Участва в изготвянето, изпълнението и реализацията на Културен календар и Програмата за читалищните дейности в Община Ловеч. Изготвя информация за изпълнение на дейностите и финансовото обезпечаване на събитията включени в Програмата за читалищните дейности в общината. Отговаря за актуалното състояние на информацията на сайта на общината в раздал „Художествени формации“. Регистрира местните поделения на вероизповеданията на територията на общината. Следи за спазването на нормативната уредба, регламентираща дейността на вероизповеданията. Участва в разработването на програма за православно образование и култура на Община Ловеч.

III. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч (свободен текст).

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, УП3 или други документи.

IV. Основно месечно възнаграждение – 1210 лв.

V. Срок на договора

- 1 година с шест месеца срок на изпитване, с възможност за преназначаване на постоянен трудов договор след изтичане на срока.

VI. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

I. Документите се подават в стаи 211 и 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 16.30 часа на 23.09.2022 г. включително.