Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Младши експерт „Читалища, художествена самодейност и вероизповедания“ в отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“, дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“

 

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

Резултати от проведен подбор за длъжността младши експерт „Читалища, художествена самодейност и вероизповедания“

 

1. Кандидатите са класирани, както следва:

 

1.Ирина Цветанова Илиева

2.Дария Дончева Дончева

3.Кристиан Павлинов Костов

4.Мария Цветкова Найденова

5.Анета Иванова Моянова

6.Янислав Цветанов Цанков

7.Деница Красимирова Христова

8.Ели Алдинова Метева

9.Радостина Атанасова Кръстева

10.Иво Илионов Андреев

11.Петя Борисова Балевска

12.Велислава Недялкова Илиева

 

2. Трудов договор ще бъде сключен с Ирина Цветанова Илиева.

При неявяване на първия класиран за сключване на трудов договор ще бъде поканен следващия по ред кандидат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

 

Резултати от проведен подбор за длъжността младши експерт „Читалища, художествена самодейност и вероизповедания“

 

І. Комисията назначена със заповед № 3/03.01.2017 г. на кмета на Община Ловеч реши следното:

 

А/ Списък на допуснатите кандидати:

 

1. Янислав Цветанов Цанков

2. Мария Цветкова

3. Ели Алдинова Метева

4. Деница Красимирова Христова

5. Ирина Цветанова Илиева

6. Ангелина Красимирова Стефанова

7. Дария Дончева Дончева

8. Иво Илионов Андреев

9. Радостина Атанасова Кръстева

10. Петя Борисова Балевска

11. Анета Иванова Моянова

12. Велислава Недялкова Илиева

13. Кристиан Павлинов Костов

       

Б/ Списък на недопуснатите кандидати:

 

1. Евелина Василева Петрова – притежаваната степен на образование не е в изискваната професионална област.

2. Диана Валентинова Димитрова – притежаваната степен на образование не е в изискваната професионална област.

3. Николай Георгиев Николов – притежаваната степен на образование не е в изискваната професионална област.

 

ІІ. Събеседването ще се проведе на 09.01.2017 г. от 10.00 ч., стая 210 в сградата на Община Ловеч.

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

обявява вакантна длъжност

 

 

Младши експерт „Читалища, художествена самодейност и вероизповедания“

в отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“,

дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“

 

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование – висше-бакалавър

2. Професионална област – Хуманитарни и стопански науки  

3. Професионален опит – не се изисква

4. Допълнителна квалификация: компютърна грамотност, владеене на чужди езици

II. Цел на длъжността: Организация и координация на дейностите с народните читалища и оказване на помощ за развитие на художествената самодейност. Организация, координация и изпълнение на дейности в Община Ловеч с религиозните общности.

III. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч /свободен текст/.

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

ІV. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

V. Документите се подават в стая 211 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 17.00 часа на 29.12.2016 г.

ОБЩИНА ЛОВЕЧ