Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Младши експерт „Читалища, художествена самодейност и вероизповедания“ в отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“ дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ


 

Резултати от проведен подбор за длъжността мл. експерт „Читалища, художествена самодейност и вероизповедания“ в отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“, дирекция „Образование, здравеопазване, култура, туризъм“

 

 

След като комисията назначена със заповед № 1343/28.09.2018 г. на кмета на Община Ловеч проведе събеседване с кандидатите и оцени техния професионален опит, мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност и способност за работа в екип

 

РЕШИ:

 

 

Да бъде сключен трудов договор с кандидатката Цветелина Иванова Цонкова.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  …… /п/……………….

                                                            /Венцислав Христов/                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ


 

Резултати от проведен подбор за длъжността мл. експерт „Читалища, художествена самодейност и вероизповедания“ в отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“, дирекция „Образование, здравеопазване, култура, туризъм“

 

 

След като комисията назначена със заповед № 1343/28.09.2018 г. на кмета на Община Ловеч разгледа представените документи

 

РЕШИ:

 

1. Допуска до събеседване следните кандидати:

1.1 Драгомир Тодоров Тодоров

1.2 Марина Васкова Николаева

1.3 Петя Борисова Балевска

1.4 Дарина Георгиева Ненкова

1.5 Ралица Георгиева Баева – Хараламбиева

1.6 Дарина Ненчева Топалова

1.7 Цветелина Иванова Цонкова

1.8 Марина Теодосиева Ракиджиева

 

2. Не допуска до събеседване кандидатите:

2.1 Мария Валентинова Николова – лицето е със завършено средно образование и не притежава диплома за изискваното за длъжността висше образование степен професионален бакалавър.

2.2 Емилия Трифонова Маринова – завършената степен на висше образование от лицето не е в изискваните области „Хуманитарни или стопански науки“, а в област „Технически науки“.

 

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе от 10.00 часа на 08.10.2018 г. в кабинета на Венцислав Христов, зам.-кмет на Община Ловеч, стая 216.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  …… /п/……………….

                                                  /Венцислав Христов/                                                         

 

 

 


 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

обявява вакантна длъжност

Младши експерт „Читалища, художествена самодейност и вероизповедания“ в

отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“

дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“

 

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование – висше – бакалавър

2. Професионална област – Хуманитарни науки или стопански науки

3. Професионален опит – не се изисква

4. Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, владеене на чужд език

II. Цел на длъжността: Организация и координация на дейностите с народните читалища и оказване на помощ за развитие на художествената самодейност. Организация, координация и изпълнение на дейности в Община Ловеч с религиозните общности. Методически подпомага дейността на читалищата, в т. ч. за развитие и обогатяване на читалищната дейност и художествената самодейност. Участва в реализацията на събитията от Културния календар на Община Ловеч. Изготвя информация за изпълнение на дейностите и обезпечаване на събитията, включени в Програмата за читалищните дейности в общината. Регистрира местните поделения на вероизповеданията на територията на общината  и отговаря за водения за целта регистър. Следи за спазването на нормативната уредба, регламентираща дейността на вероизповеданията. Участва в разработването на програма за православно образование и култура на Община Ловеч.

ІІІ. Период на заемане на длъжността: до завръщане на титуляра.

IV. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч /свободен текст/.

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

V. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

VІ. Документите се подават в стаи 211 и 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 17.00 часа на 21.09.2018 г.