Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Младши експерт „Читалища, художествена самодейност и вероизповедания“ в отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“, дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

Резултати от подбор за длъжността

Младши експерт „Читалища, художествена самодейност

и вероизповедания“ в отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“, дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“

 

 

Най-добре представилите се кандидати са класирани както следва:

  1. Ивона Станимирова Дочева
  2. Ралица Стефанова Камжалова
  3. Ивета Веселинова Василева

 

Трудов договор ще бъде сключен с:

1. Ивона Станимирова Дочева

 

При неявяване на първия класирал се за сключване на трудов договор, ще бъде поканен следващия по ред.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

обявява вакантна длъжност

Младши експерт „Читалища, художествена самодейност и вероизповедания“ в отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“, дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“

 

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование – висше-бакалавър

2. Професионална област – Хуманитарни и стопански науки  

3. Професионален опит – не се изисква

4. Допълнителна квалификация: компютърна грамотност, владеене на чужди езици.

II. Цел на длъжността: Организация и координация на дейностите с народните читалища и оказване на помощ за развитие на художествената самодейност. Организация, координация и изпълнение на дейности в Община Ловеч с религиозните общности.

III. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч /свободен текст/.

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

ІV. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

V. Документите се подават в стаи 211 и 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 16.30 часа на 09.08.2019 г.