Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Младши експерт „Хидротехническа инфраструктура и защитни съоръжения“ – Дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

Резултати от проведен подбор за длъжността младши експерт „Хидротехническа инфраструктура и защитни съоръжения“ в дирекцияТехническа инфраструктура и околна среда

 

 

След като комисията назначена със заповед № З-607/19.04.2019 г. и изменена със заповед № З-635/24.04.2019 г. на кмета на Община Ловеч проведе събеседване, оцени мотивацията, отговорността и комуникативността на кандидатката и

 

Реши:

 

Да предложи на кмета на Община Ловеч да сключи трудов договор за длъжността мл. експерт „Хидротехническа инфраструра и защитни съоръжения“ с кандидатката Ина Цанова Димитрова.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:             /п/

                                                               /Даниела Цанова/                                                         

 


 

 

 

 

 

 

 

Резултати от проведен подбор за длъжността младши експерт „Хидротехническа инфраструктура и защитни съоръжения“ в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

 

 

На  22.04.2019 г. след проведения подбор по документи, комисията назначена със заповед № З-607/19.04.2019 г. на кмета на Община Ловеч

 

Реши:

 

1. Не допуска кандидатката Евелина Василева Петрова до събеседване, поради това че:

 • Кандидатката не притежава завършена степен на висше образование в изискваното професионално направление „Строителство“. Представените документи удостоверяват притежаване на висше образование  в професионално направление „Машинно инженерство“, което не е свързано с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността.

2. Допуска до събеседване кандидатката Ина Цанова Димитрова.

 • Представените документи удостоверяват притежаване на висше образование  в професионално направление „Строителство“, определено в изискванията на длъжностната характеристика за длъжността.

3. Комисията състави списък на допуснатите и недопуснатите кандидати:

3.1 Комисията допуска до събеседване, както следва:

 • Ина Цанова Димитрова

3.2 Комисията не допуска до събеседване, както следва:

- Евелина Василева Петрова

4. Събеседването с допуснатата кандидатка ще се проведе на 24 април 2019 г в в стая 216, кабинета на г-н Даниел Колев, зам.-кмет на Община Ловеч.

Списъкът с допуснати и недопуснати кандидати ще се обяви на сайта на общината и във фоайето на сградата на общинската администрация.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

 

обявява вакантна длъжност

 

Младши експерт „Хидротехническа инфраструктура и защитни съоръжения“ – Дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

 

І. Минимални изисквания за длъжността:

 1. Образование – висше-бакалавър
 2. Професионална област – технически науки
 3. Професионално направление – строителство
 4. Професионален опит – не се изисква
 5. Допълнителна квалификация – MS Windows; MSOffice /Word, Excel, Outlook/; AutoCAD, ГИС – Tobell; работа в мрежи

II. Цел на длъжността: Осъществяване на експертни проучвания, оценки, решения, провеждане на процедури и съставяне на документи.

ІII. Области на дейност: Хидротехническа инфраструктура и защитни съоръжения.

 1. За общинските водни обекти, мрежи и съоръжения на територията на Община Ловеч.
 2. За геозащитните съоръжения на територията на Община Ловеч.
 3. Участва в Общински експертен съвет по устройство на територията при необходимост.

IV. Необходими документи:

 1. Заявление до Кмета на Община Ловеч / свободен текст/.
 2. Автобиография – CV.
 3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.
 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

V. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността. На всеки кандидат ще бъде предоставена длъжностна характеристика за длъжността.

VI. Документите се подават в стая 211 или 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  от 29.03.2019 г. до 19.04.2018 г. /до 16.30 часа/