Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Младши експерт „Международни, културни и икономически отношения“ в отдел „Връзки с обществеността, международно сътрудничество и протокол“

Резултати от проведен подбор за длъжността младши експерт „Международни, културни и икономически отношения“ в отдел „Връзки с обществеността, международно сътрудничество и протокол“

 

 

След като комисията назначена със заповед № З-223/18.02.2019 г. на кмета на Община Ловеч проведе събеседване с кандидатите и оцени тяхната мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност и способност за работа в екип

 

РЕШИ:

 

Да предложи на кмета на Община Ловеч, трудов договор бъде сключен с кандидатката Десислава Красимирова Стойкова.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  ……… /п/……….

                                                                          /Даниела Цанова/

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Резултати от проведен подбор за длъжността младши експерт „Международни, културни и икономически отношения“ в отдел „Връзки с обществеността, международно сътрудничество и протокол“

 

След като комисията назначена със заповед № З-223/18.02.2019 г. на кмета на Община Ловеч разгледа представените документи

 

РЕШИ:

 

 

1. Допуска до събеседване следните кандидати:

1.1 Елена Благоева Цветкова

1.2 Десислава Красимирова Стойкова

1.3 Ирена Георгиева Ичева

1.4 Биляна Илиева Стоянова

 

2. Няма недопуснати кандидати.

 

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе от 10.00 часа на 22.02.2019 г. в стая 207 - кабинета на Даниела Цанова, секретар на Община Ловеч.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  ………/п/………….

               /Даниела Цанова/     

 


 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

обявява вакантна длъжност

 

Младши експерт „Международни, културни и икономически отношения“ в

отдел „Връзки с обществеността, международно сътрудничество и протокол“

 

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование – висше – професионален бакалавър или бакалавър

2. Професионална област – Икономика, Международни икономически отношения, Администрация и управление, Науки за културата, Обществени комуникации, Филологии и други Хуманитарни науки.

3. Професионален опит – не се изисква

4. Допълнителна квалификация: Работа в мрежова среда под MS Windows, архивиращи програми, добро владеене на продуктите от пакета MS Office (Excel, Word, Power Point), свободно ползване на интернет, свободно владеене на два чужди езика

II. Цел на длъжността: Подпомага дейността на администрацията по осъществяване на международните културни и икономически отношения, осъществяване на протоколната и преводаческата дейност по поддържане на контактите на ръководството с държавни органи и институции, с органи на местното самоуправление, с политически и обществени организации, с граждани и с представители на бизнеса от страната и чужбина. Осъществява дейности за постигане на публичност и откритост на дейността на общинската администрация.

ІІІ. Период на заемане на длъжността: Една година с възможност след изтичане на срока за преминаване на безсрочен трудов договор.

IV. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч /свободен текст/.

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

V. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

VІ. Документите се подават в стаи 211 и 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 17.00 часа на 15.02.2019 г.