Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Младши експерт „Международни, културни и икономически отношения“ в отдел „Връзки с обществеността, международно сътрудничество и протокол“

 

 

Резултати от проведен подбор за длъжността младши експерт „Международни, културни и икономически отношения“ в

отдел „Връзки с обществеността, международно сътрудничество и протокол“

 

 

 

След като комисията назначена със заповед № З-1557/08.09.2021 г. на кмета на Община Ловеч проведе събеседване с кандидатите и оцени тяхната мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, способност за работа в екип и професионален опит

 

РЕШИ:

 

 

Да предложи на кмета на Община Ловеч, трудов договор бъде сключен с кандидатката Даниела Иванова Картишевс.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  ……… /п/……….

                                                               /Даниела Цанова/                                                         

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование

– Минимална образователна степен: висше професионален бакалавър

2. Професионално направление

 – Икономика, Международни икономически отношения, Администрация и управление, Науки за културата, Филологии, Обществени комуникации и други Хуманитарни и Стопански науки.

3. Професионален опит

 – Не се изисква.

4. Допълнителни изисквания:

Свободно владеене на два чужди езика, работа в мрежова среда под MS Windows, архивиращи програми, добро владеене на продуктите от пакета MS Office (Excel, Word, Power Point), свободно ползване на интернет.

 

II. Цел на длъжността:

Подпомага дейността на администрацията по осъществяване на международните културни и икономически отношения, извършва протоколна и преводаческа дейност при поддържане на контактите на ръководството с държавни органи и институции, органи на местното самоуправление, политически и обществени организации, граждани и представители на бизнеса от страната и чужбина. Изпълнява дейности за постигане на публичност и откритост на дейността на общинската администрация. Участва в организацията на брифинги, пресконференции и други медийни изяви на кмета на общината или на други представители на общинската администрация по значими за общината теми, съдейства при провеждането на заседания, срещи, разговори интервюта и други. Организира протоколната дейност, свързана с провеждането на официални мероприятия, на които общината е организатор, домакин или участник. Събира, обработва, анализира и изготвя документи, и изпълнява и други задачи възложени от кмета на общината.

 

III. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч (свободен текст).

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, УП3 или други документи.

5. Документ (диплома) за ниво на владеене на чужд език.

 

IV. Основно месечно възнаграждение – 840 лв.

 

V. Срок на договора

- 1 година с шест месеца срок на изпитване, с възможност за преназначаване на постоянен трудов договор след изтичане на срока.

 

VI. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

 

VІI. Документите се подават в стаи 211 и 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 16.30 часа на 20.08.2021 г. включително.