Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Младши експерт „Пътна инфраструктура“ – Дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

 

Резултати от проведен на 23.05.2018 г. подбор по документи за длъжността мл. експерт „Пътна инфраструктура“, дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда

 

Комисията не допуска до събеседване кандидатката Емилия Емилова Маринова за длъжността мл. експерт „Пътна инфраструктура“, тъй като притежаваната от нея професионална квалификация и специалност на висше образование, не отговарят на минималното изискване за заемане  на длъжността в  професионално направление „строителство“.

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

обявява вакантна длъжност

 

Младши експерт „Пътна инфраструктура“ – Дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

 

 

І. Минимални изисквания за длъжността:

 1. Образование – висше-бакалавър
 2. Професионална област – технически науки
 3. Професионално направление – строителство
 4. Професионален опит – не се изисква
 5. Допълнителна квалификация – MS Windows; MSOffice /Word, Excel, Outlook/; AutoCAD, ГИС – Tobell; работа в мрежи

II. Цел на длъжността: Осъществяване на експертни проучвания, оценки, решения, провеждане на процедури и съставяне на документи.

ІII. Области на дейност: Пътна и улична инфраструктура и геозащитни съоръжения.

 1. За общинската пътна и улична инфраструктура, мрежи и съоръжения на територията на Община Ловеч
 2. За геозащитните съоръжения на територията на Община Ловеч.
 3. Участва в Общински експертен съвет по устройство на територията при необходимост.

IV. Необходими документи:

 1. Заявление до Кмета на Община Ловеч / свободен текст/.
 2. Автобиография – CV.
 3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.
 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

V. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността. На всеки кандидат ще бъде предоставена длъжностна характеристика за длъжността. Длъжността е свободна от 21.05.2018 г.

VI. Документите се подават в стая 211 или 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  от 02.05.2018 г. до 18.05.2018 г. /до 17.00 часа/