Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Младши експерт „Пътна инфраструктура“ – Дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

 

обявява вакантна длъжност

 

Младши експерт „Пътна инфраструктура“ – Дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

 

І. Минимални изисквания за длъжността:

 1. Образование – висше-бакалавър
 2. Професионална област – технически науки
 3. Професионално направление – строителство
 4. Професионален опит – не се изисква
 5. Допълнителна квалификация – MS Windows; MSOffice /Word, Excel, Outlook/; AutoCAD, ГИС – Tobell; работа в мрежи

II. Цел на длъжността: Осъществяване на експертни проучвания, оценки, решения, провеждане на процедури и съставяне на документи.

ІII. Области на дейност: Пътната и улична инфраструктура и геозащитни съоръжения.

 1. За общинскита пътна и улична инфраструктура, мрежи и съоръжения на територията на Община Ловеч.
 2. За геозащитните съоръжения на територията на Община Ловеч.
 3. Участва в Общински експертен съвет по устройство на територията при необходимост.

IV. Необходими документи:

 1. Заявление до Кмета на Община Ловеч / свободен текст/.
 2. Автобиография – CV.
 3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.
 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

V. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността. На всеки кандидат ще бъде предоставена длъжностна характеристика за длъжността.

VI. Документите се подават в стая 211 или 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  от 29.03.2019 г. до 19.04.2018 г. /до 16.30 часа/