Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Младши експерт „Пътна инфраструктура“ – Дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

 

Резултати от проведен подбор за длъжността Младши експерт „Пътна инфраструктура“ в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

 

    Няма одобрен кандидат за заемане на длъжността мл. експерт „Пътна инфраструктура“.

 


 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

 

обявява вакантна длъжност

Младши експерт „Пътна инфраструктура“ – Дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

 

І. Минимални изисквания за длъжността:

 1. Образование – висше-бакалавър
 2. Професионална област – технически науки
 3. Професионално направление – строителство
 4. Професионален опит – не се изисква
 5. Допълнителна квалификация – MS Windows; MSOffice /Word, Excel, Outlook/; AutoCAD, ГИС – Tobell; работа в мрежи

II. Цел на длъжността: Осъществяване на експертни проучвания, оценки, решения, провеждане на процедури и съставяне на документи.

ІII. Области на дейност: Пътната и улична инфраструктура и геозащитни съоръжения.

 1. За общинскита пътна и улична инфраструктура, мрежи и съоръжения на територията на Община Ловеч.
 2. За геозащитните съоръжения на територията на Община Ловеч.
 3. Участва в Общински експертен съвет по устройство на територията при необходимост.

IV. Необходими документи:

 1. Заявление до Кмета на Община Ловеч / свободен текст/.
 2. Автобиография – CV.
 3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.
 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

V. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността. На всеки кандидат ще бъде предоставена длъжностна характеристика за длъжността.

VI. Документите се подават в стая 211 или 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  от 13.09.2019 г. до 11.10.2019 г. /до 16.30 часа/