Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Младши експерт „Превантивно-информационен център“ в Общински съвет за наркотични вещества и Превантивно-информационен център за борба с наркотичните вещества

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“

 

Трудов договор ще бъде сключен с:

Виктория Викторова Каменова

 

 

 


 

 

 

 

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

обявява вакантна длъжност

Младши експерт „Превантивно-информационен център“ в Общински съвет за наркотични вещества и Превантивно-информационен център за борба с наркотичните вещества

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование – висше – бакалавър

2. Професионална област – Психология

3. Професионален опит – не се изисква

4. Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност – свободно боравене с Windows, Word, Excel, Internet, PowerPoint

II. Цел на длъжността: Извършване на индикативна и/или селективна превенция и психологическа помощ на отделни лица или група от хора с индикации за употреба на наркотични вещества. Извършва консултации с родители и деца в риск от употребата на психоактивни вещества.

III. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч /свободен текст/.

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

ІV. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

V. Документите се подават в стаи 211 и 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 17.00 часа на 15.06.2018 г.