Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Младши експерт „Социални дейности“ в отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“, дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“

Резултати от подбор за длъжността

Младши експерт „Социални дейности“ в отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“, дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“

 

 

Трудов договор ще бъде сключен с:

Цветлена Илиянова Илиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допуснати до събеседване кандидати за длъжността

Младши експерт „Социални дейности“ в отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“, дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“

 

 

1. Даниел Ценков Цочев

2. Валентина Василева Кочевска

3. Натали Петрова Иванова

4. Виолета Николова Недялкова

5. Гинка Димитрова Атанасова

6. Цветлена Илиянова Илиева

7. Деница Красимирова Христова

8. Стефка Маринова Заекова

9. Светлин Радославов Цанков

 

Събеседването ще се проведе на 08.02.2017 г. от 14.00 часа в стая 312 на Общинска администрация - Ловеч, етаж 3.

 

 

Недопуснати до събеседване кандидати:

1. Боряна Радославова Бонева – Причина за недопускането: Лицето не е представило легализирана диплома на български език.

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

обявява вакантна длъжност

 

Младши експерт „Социални дейности“

в отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“,

дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“

 

 

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование – висше-бакалавър

2. Професионална област – Социални, стопански и правни науки  

3. Професионален опит – не се изисква

4. Допълнителна квалификация: компютърна грамотност

II. Цел на длъжността: Подпомагане организирането и методическо ръководене на дейностите, свързани с приоритетите на общината в сферата на предоставянето на социални услуги.

III. Длъжността е с период на наемане до завръщане на титуляра.

ІV. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч /свободен текст/.

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

V. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

VІ. Документите се подават в стая 211 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 17.00 часа на 03.02.2017 г.