Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Младши експерт „Социологически проучвания“ в Общински съвет за наркотични вещества и Превантивно-информационен център за борба с наркотичните вещества

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ“

 

На-добре представилите се кандидати са класирани както следва:

 

  1. Галя Ангелова Хитова
  2. Магдалена Недкова Димитрова
  3. Десислава Недялкова Димитрова
  4. Бетина Павлова Борисова

 

Трудов договор ще бъде сключен с първия класиран кандидат. При неявяването му, ще бъде поканен следващия по ред.

 

 


 

 

 

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ

обявява вакантна длъжност

Младши експерт „Социологически проучвания“ в Общински съвет за наркотични вещества и Превантивно-информационен център за борба с наркотичните вещества

 

І. Изисквания за длъжността:

1. Образование – висше – бакалавър

2. Професионална област – Социология, Социални дейности, Психология, Педагогически науки  

3. Професионален опит – не се изисква

4. Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност – свободно боравене с Windows, Word, Excel, Internet, PowerPoint, Access, създаване на база данни за съхраняване на информация от различни източници, формиране на отчети за анализ на информацията и преглед на резултатите

II. Цел на длъжността: Извършване на социологически проучвания относно търсенето, разпространението, употребата и злоупотребата с наркотични вещества сред населението като цяло или в отделна група от населението, като обобщава и анализира информацията от тях и създава база данни.

III. Необходими документи:

1. Заявление до Кмета на Община Ловеч /свободен текст/.

2. Автобиография – CV.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация  и правоспособност, които се изискват за длъжността.

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

ІV. Подборът ще се извърши по документи и събеседване с кандидатите за длъжността.

V. Документите се подават в стаи 211 и 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 17.00 часа на 15.06.2018 г.